Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych podaje wykaz ofert ocenionych zgodnie z Kartą oceny formalnej złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wykaz ofert