Wykazu ofert ocenionych zgodnie z kartą oceny formalnej złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie kultury.

Wykaz ofert