z21816065QSosnowiec Laczy

Relacje między stowarzyszeniami i fundacjami a władzami, zwłaszcza samorządowymi, są uregulowane ustawowo (w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w ustawach dotyczących funkcjonowania samorządu). W prawie tym przewidziano bardzo szeroki zakres wzajemnych kontaktów, nazwanych współpracą.

Dlatego samorządy mogą stać się strategicznym partnerem dla stowarzyszeń czy fundacji, ponieważ obie strony mają wspólny cel, jakim jest działanie na rzecz otoczenia i społeczności oraz dobra jakość życia ludzi („dobro publiczne”).

Na jakich zasadach opiera się współpraca z władzami?

Współpraca władz oraz stowarzyszeń i fundacji oparta jest na sześciu zasadach (opisanych niżej w bardzo dużym uproszczeniu):

  • pomocniczości (oznacza to, że władze przekazują wykonanie zadań, rozwiązanie problemów itp. na możliwie najniższy poziom oraz że świadczona jest „pomoc ku samopomocy”, czyli „daje się wędkę, a nie rybę” tylko tak długo, dopóki obywatele nie staną się samodzielni)
  • suwerenności (oznacza to, że obie strony są autonomiczne i szanują swoją niezależność)
  • partnerstwa (oznacza to współdecydowanie, współudział i współodpowiedzialność obu stron)
  • efektywności (oznacza to osiąganie możliwie najlepszych rezultatów przy najmniejszych nakładach, przy zachowaniu jakości oraz wartości społecznych)
  • uczciwej konkurencji (oznacza to, że stworzone są równe szanse, kryteria oceny są jawne i dostępne oraz że unika się konfliktu interesów, np. łączenia funkcji)
  • jawności (oznacza dostęp do informacji i wiedzy)

Formą współpracy, która jest najbardziej znana stowarzyszeniom i fundacjom, jest zlecanie realizacji zadań publicznych – czyli w języku organizacji pozarządowych – dofinansowanie (wsparcie) lub sfinansowanie w całości (powierzenie) realizacji projektów, na które zazwyczaj ogłoszone są konkursy („otwarte konkursy ofert na realizację zadnia publicznego”).

Władze oraz organizacje pozarządowe współpracują także poprzez wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności oraz poprzez konsultowanie projektów aktów normatywnych.  Władze mogą utworzyć z przedstawicielami stowarzyszeń i fundacji wspólne zespoły o charakterze doradczym i inicjatywnym, mogą też podjąć tzw. inicjatywę lokalną oraz zawiązać umowę partnerską, np. w celu realizacji jakiegoś projektu finansowanego z funduszy unijnych.

Ponadto władze mogą utworzyć centrum wsparcia dla organizacji pozarządowych, które będzie oferowało doradztwo, szkolenia, konsultacje. W Sosnowcu działa Centrum Organziacji Pozarządowych przy Pl. Kościuszki 5.

Samorząd może udzielać organizacjom pozarządowym pożyczek, gwarancji i poręczeń.

Zapraszammy Do Współpacy!!!