pobrane

Projekt „Kraina Odkrywcy w Sosnowcu” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest pogodzenie życia zawodowego i rodzinnego 60 osób (w tym 12 mężczyzn i 48 kobiet) w wieku 20-39 lat zamieszkałych lub zatrudnionych na terenie Sosnowca, posiadających dzieci do lat 3, poprzez umożliwienie korzystania ze żłobka utworzonego w ramach Projektu.

W konsekwencji ułatwi to wejście lub powrót na rynek pracy osobom pozostającym poza nim z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 3.

OKRES REALIZACJI

Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2017 roku do 30.09.2019 roku.

Planowanie rozpoczęcie opieki nad dziećmi: wrzesień 2018 rok.

W projekcie uczestniczyć można przez okres jednego roku (12 miesięcy).

Po zakończeniu udziału w Projekcie, istnieje możliwość kontynuacji opieki w żłobku.

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?

Grupę docelową Projektu stanowią wyłącznie osoby spełniające łącznie poniższe warunki: 

 1. Osoby podejmujące pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowaniem dzieci do lat 3 lub będących poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3, zamieszkałe na terenie miasta Sosnowiec  (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego),
 2. Osoby w przedziale wiekowym od 20 do 39 lat,
 3. Osoby, których dochody brutto nie przekraczają 1.5 krotności średniej wynagrodzenia na członka rodziny,
 4. Osoby fizyczne zamieszkałe lub zatrudnione na terenie miasta Sosnowiec (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego).

Projekt dotyczy osób, które dzięki wsparciu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w zakresie zapewnienia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 znajdą pracę lub będą poszukiwać pracy po zakończeniu udziału w projekcie.

KRYTERIA UDZIAŁU W PROJEKCIE

Kryteria przyjęcia:

 1. Kryteria zatrudnienia:
 • Obydwoje rodzice są zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin i rodzic zainteresowany udziałem w projekcie jest na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym (MRW): 15 pkt.
 • Jeden z rodziców zatrudniony jest w pełnym, a drugi w niepełnym wymiarze godzin i rodzic zainteresowany udziałem w projekcie jest na urlopie MRW: 10 pkt.
 • Obydwoje rodzice są zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin i rodzic zainteresowany udziałem w projekcie jest na urlopie MRW: 5 pkt

       2. Kryteria braku zatrudnienia:

 • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) o byciu osobą bezrobotną: 5 pkt.
 1. Kryterium dochodowe:
 • Dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 1000 zł: 10 pkt.
 • Dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 1500 zł: 5 pkt.
 • Dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 2000 zł: 3 pkt.
 1. Kryterium płci
 • Kobieta: 10 pkt.

REKRUTACJA

Rekrutacja składa się z trzech etapów. Jest przeprowadzana w sposób ciągły do momentu zapełnienia wszystkich miejsc w żłobku. Dodatkowe tury rekrutacji będą przeprowadzane w miarę potrzeb wynikających z wolnych miejsc w żłobku. Etapy rekrutacji:

 • zbieranie wypełnionych „Formularzy zgłoszeniowych” wraz z podpisanym „Regulaminem udziału w Projekcie”,
 • podsumowanie rekrutacji (zsumowanie uzyskanych przez Kandydatów punktów),
 • stworzenie listy rankingowej i listy rezerwowej,
 • poinformowanie osób składających formularze o wynikach rekrutacji (telefonicznie i mailowo),
 • dostarczenie przez Uczestników Projektu niezbędnych dokumentów oraz podpisanie umów,
 • weryfikacja powrotu na rynek pracy: rozpoczęcie pracy lub jej aktywne poszukiwanie w czasie do 6 miesięcy od rozpoczęcia udziału w Projekcie.

PIERWSZA TURA REKRUTACJI: 01.08.2018 r. – 10.08.2018 r.

DRUGA TURA REKRUTACJI: 13.08.2018 r. – 22.08.2018 r. 

TRZECIA TURA REKRUTACJI: 27.08.2018 r. – 05.09.2018 r.

CZWARTA TURA REKRUTACJI: 06.09.2018 r. – 14.09.2018 r.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Regulamin udziału w Projekcie “Kraina Odkrywcy w Sosnowcu”

Formularz rekrutacyjny – żłobek “Kraina Odkrywcy” ul. Popiełuszki 36

SPOSÓB SKŁADANIA FORMULARZY 

Formularze dostępne są w wersji wydrukowanej w Biurze Projektu (ul. Harcerzy Września 1939r. nr 5, 40-659 Katowice) bądź w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.krainaodkrywcy.pl

Wypełniony “Formularz zgłoszeniowy” oraz podpisany “Regulamin udziału w Projekcie” można składać osobiście w placówce żłobka lub wysyłając pocztą/kurierem na poniższy adres:

Biuro Projektu “Kraina Odkrywcy w Sosnowcu”

ul. Harcerzy Września 1939r. nr 5, 40-659 Katowice

lub na adres żłobka:

Żłobek “Kraina Odkrywcy”

ul. Popiełuszki 36, 41-219 Sosnowiec

Liczy się data stempla pocztowego.

OPŁATY

 • Opłata miesięczna za miejsce w żłobku w wysokości 349 zł,
 • Opłata za wyżywienie świadczona przez firmę cateringową.

W ramach opłaty miesięcznej zapewniamy:

 • opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10h dziennie we wszystkie dni robocze,
 • zajęcia z języka angielskiego oraz zajęcia edukacyjne prowadzone różnymi metodami, tj. elementami programów aktywności wg Knillów, koncepcji inteligencji wielorakich wg Howarda Gardnera, stymulacji polisensorycznej,
 • zajęcia tematyczne: plastyczne, logopedyczne, przyrodnicze, manualne, spacery, zabawy w ogrodzie, 
 • dostęp on-line do profesjonalnego systemu informatycznego Cangoo wraz z monitoringiem żłobka,
 • opiekę pielęgniarską,
 • konsultacje ze specjalistami dla rodziców (położna, psycholog, logopeda, dietetyk) – harmonogram dostępny w żłobku,
 • udział rodziców w imprezach okolicznościowych, integracyjnych oraz warsztatach – zgodnie z ustalonym harmonogramem,
 • organizację imprez okolicznościowych dla dzieci (urodziny, dzień babci / dziadka / matki / ojca / dziecka, bale karnawałowe, Halloween, Mikołajki itp.).

Pierwszy dzień w żłobku:

Godziny adaptacyjne są ustalane indywidualnie z Dyrektorem placówki lub z osobą wyznaczoną przez Dyrektora. W naszym żłobku adaptacja dziecka odbywa się bez obecności rodziców na sali dziecięcej. Przez pierwsze dni, aby zaprzyjaźnić się z otoczeniem, rówieśnikami i wychowawcami, dzieci przychodzą do żłobka na kilka godzin. W kolejne dni zwiększając czas pobytu w żłobku.

Rodziców zapisujących dziecko do żłobka prosimy o przygotowanie następujących rzeczy związanych z pobytem w żłobku:

Ubrania na zmianę:

 • dzieci chodzące – pantofle bez sznurowadeł,
 • komplet ubrań np. dres, body, koszulka, bielizna, rajstopy, skarpety (najlepiej w jednym podpisanym woreczku).

Artykuły higieniczne:

 • pieluchy (ok. 5 sztuk dziennie),
 • chusteczki nawilżane – 2 paczki w miesiącu,
 • chusteczki higieniczne – 1 pudełko w miesiącu,
 • krem na odparzenia,
 • krem do twarzy z filtrem,
 • szczoteczka do zębów, pasta.

Do leżakowania:

 • smoczek uspokajający (jeśli dziecko używa),
 • przytulankę lub pieluszkę (jeśli dziecko potrzebuje do snu).

Wszystkie rzeczy dziecka należy podpisać trwałym flamastrem lub wyszyć jego inicjały.

 Zapraszam również na naszą stronę internetową https://www.krainaodkrywcy.pl/zlobek-sosnowiec-popieluszki-36/pl/rekrutacja/