Szanowni Państwo,

Ustawa z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 ze zm.) nakłada na podmioty, tzw. „Instytucje Obowiązane”, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

Od zeszłego roku zmienił się zakres instytucji zobowiązanych, rozszerzając je na stowarzyszenia, fundacje oraz podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, przez które rozumie się podmioty organizujące m.in. loterie fantowe bez względu na formę prawną prowadzonej działalności.
W związku z powyższym, na mocy art. 130 ust. 2 pkt 2) – 3) w związku z art. 2 ust. 1 pkt 20) – 22) ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 25a ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 14a ustawy o fundacjach, Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, pełniąc w imieniu Prezydenta Miasta, funkcję organu nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami, zwraca się z prośbą o złożenie wyjaśnień w drodze oświadczeń (według załączonego wzoru):
1. czy Państwa organizacja przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji, które wydają się ze sobą powiązane
2. czy Państwa organizacja prowadzi działalność w zakresie gier losowych, przez które rozumie się m.in. loterie fantowe.
Informację w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji, należy złożyć w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. 3 Maja 33, 41-208 Sosnowiec,  pok. 432 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2018 r.
Ponadto zobowiązani są Państwo do bieżącego informowania w ciągu roku o przypadku wystąpienia w Państwa organizacji płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji, które wydają się ze sobą powiązane.
Niezastosowanie się do powyższego żądania skutkować będzie zastosowaniem sankcji, wynikających z Rozdziału 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości należy kontaktować się z Panią Agnieszką Cholewą-Jopek, tel. 032 296 23 67, e-mail: kier.wwo@um.sosnowiec.pl.

 

Paulina Adamus
Naczelnik Wydziału Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi

Oświadczenie