Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Sosnowca ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

 1. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków Komisji Konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 239, ze zm.).
2. Kandydatów na członków Komisji Konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, które nie biorą udziału w danym konkursie.
3. Kandydat zgłoszony do udziału w pracach Komisji Konkursowej musi spełniać łącznie następujące kryteria:
1) nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
lub przestępstwo skarbowe oraz korzysta z pełni praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) nie reprezentuje organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 239, ze zm.), biorących udział
w konkursie;
3) nie podlega wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2016r. poz. 23);
4) wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 992).
4. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
5. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w Komisji Konkursowej.
6. Wyboru co najmniej dwóch członków do pracy Komisji Konkursowej dokonuje Prezydent Miasta w drodze zarządzenia powołującego Komisję.
7. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłosić do Komisji Konkursowej tylko jednego kandydata.
8. Celem pracy Komisji Konkursowej jest:
a) ocena i opiniowanie złożonych ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych
w treści ogłoszonego konkursu,
b) przygotowanie stosownej dokumentacji.
9. Kandydat musi złożyć pisemne oświadczenie, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe
oraz że korzysta w pełni z praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
10. Kandydat wyraża pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w formie stosownego oświadczenia zawartego na formularzu zgłoszeniowym, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 992). Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne do kandydowania na członka komisji konkursowej oraz późniejszych prac w tejże komisji.
11. Udział w posiedzeniach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i za udział
w posiedzeniach Komisji Konkursowej nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Kandydatów można zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w terminie do 13 lipca 2016 r. Formularz można składać w sekretariacie Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego
w Sosnowcu lub przesłać mailem na adres: jw.wwo@um.sosnowiec.pl
lub ab.wwo@um.sosnowiec.pl.

Spośród zgłoszonych kandydatów wybiera się do komisji przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów kierując się kolejnością wpływu zgłoszeń.

Komisja Konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli:
1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub
2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu
na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pierwsze posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się 20 lipca 2016 r.
o godz. 09.00 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20, sala 221.