20 maja 2016 r. wchodzą w życie długo oczekiwane przez stowarzyszenia zmiany w ustawie Prawo o Stowarzyszeniach. Organizacje mają 2 lata na dostosowanie swoich statutów do obowiązujących regulacji.

Istotne zmiany dla Stowarzyszeń KRS dotyczą między innymi:

Zakładania i rejestracji stowarzyszeń. Teraz wystarczy co najmniej 7 osób by założyć stowarzyszenie, skróceniu ulegnie czas rejestracji, ponieważ sąd nie musi już wysyłać organowi nadzoru statutu do opinii, a tylko informacje o wpisie wraz z dokumentami, wprowadzono również możliwość wyznaczenia przez sąd posiedzenia wyjaśniającego w procesie rejestracji. Postępowanie w sprawach o wpis lub zmianę wpisu stowarzyszenia jest teraz wolne od opłat sądowych!

Wynagrodzenia. Wprowadzono możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją, dodano też zapis o zatrudnianiu członków

Wskazania reprezentacji w sporach z zarządem. W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałąwalnego zebrania członków (zebrania delegatów.

Terenowych jednostek organizacyjnych. Nowe zmiany mają pomóc uregulować taką formę działalności.Na zasadach i w trybie określonym w statucie stowarzyszenia terenowa jednostka organizacyjna może przyjąć regulamin określający szczegółową jej organizację i sposób działania.Jeżeli statut stowarzyszenia tak stanowi, terenowa jednostka organizacyjna może uzyskać osobowość prawną.

BARDZO DUŻE ZMIANY DOTYCZĄ STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH:

Nabywają one ułomną osobowośc prawną, mają możliwość korzystania z wielu źródeł finansowania, mogą stać się OPP, mogą powoływać władze w postaci Zarządu i organu kontroli wewnętrznej.

 

Więcej informacji o zmianach i ich konsekwencjach na stronie ngo.pl TUTAJ..