Zarząd Województwa  Śląskiego ogłosił Otwarty konkurs ofert w obszarze upowszechniania kultury fizycznej z zakresu realizacji 9 projektów wybranych przez mieszkańców Województwa Śląskiego w głosowaniu  w ramach   III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego realizowanych  w terminie od 01 marca do 20 grudnia 2022 roku w formie powierzenia:

 1. Żyj aktywnie, żyj pozytywnie i ćwicz z nami sztuki walki.
 2. Czas na wakacyjną przygodę.
 3. “Wracamy do formy”-  festyn rekreacyjno- sportowy oraz otwarte zajęcia  ogólnorozwojowe z elementami piłki nożnej oraz lekkiej atletyki dla dzieci i młodzieży z Gminy Konopiska, Krzepice oraz miasta Częstochowa.
 4. ”Trenuj, Graj, Zwyciężaj- aktywność piłkarska dla dzieci”.
 5. Życie na sportowo – życie na zdrowo: program umożliwiający  powszechną dostępność usług w zakresie kultury fizycznej o wysokim standardzie, upowszechniających aktywny styl życia oraz sposoby walki ze skutkami pandemii (zawody lekkoatletyczne).
 6. W zdrowym ciele zdrowy duch – zajęcia karate  dla dzieci.
 7. Doposażenie dziecięcego zespołu tanecznego Sarmatki cheerleraders. Turniej tańca.
 8. Życie na sportowo – życie na zdrowo: program umożliwiający  powszechną dostępność usług w zakresie kultury fizycznej o wysokim standardzie, upowszechniających aktywny styl życia oraz sposoby walki ze skutkami pandemii (zawody lekkoatletyczne).
 9. Pomyśl o zdrowiu-spływ rzeką Brynicą.

Przewiduje się wybór i finansowanie jednego oferenta do jednego zadania.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające statutowo w obszarze kultury fizycznej:

 1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1057 ze zm.),
 2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 4. Spółdzielnie socjalne,
 5. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z 25 czerwca 2010 r. o  sporcie  (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1133 ze zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Oferty muszą być złożone w formie elektronicznej przy użyciu generatora „WITKAC” dostępnego na stronie https://witkac.pl/  oraz w wersji papierowej stanowiącej wydruk z generatora ofert, które należy składać do 21 stycznia 2022 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 21 lutego 2022 roku.

Szczegóły dostępne TUTAJ