Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ogłasza konkurs ofert na zadania publiczne w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Celem konkursu jest wsparcie zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, które będą realizowane w terminie od 18 marca 2016 r. do 30 listopada 2016 r.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są statutowo działające w obszarze gospodarki:

  1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.)
  2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  4. spółdzielnie socjalne,
  5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy, pracowników.

Oferty należy składać w terminie do 17 lutego 2016 r. – rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 18 marca 2016 r.
O zakwalifikowaniu oferty do konkursu decyduje, potwierdzona właściwą pieczęcią, data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46, p. 164 lub Międzywydziałowe Zespoły Zadaniowe Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 i Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7).
W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin rozstrzygnięcia może być dłuższy niż 30 dni od terminu składania ofert.

Zadania, zgłaszane do konkursu, mogą być realizowane w szczególności poprzez:
organizację konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń, konkursów oraz innych imprez o tematyce gospodarczej;
promowanie atrakcyjności inwestycyjnej i możliwości eksportowych Województwa Śląskiego.

Więcej na stronie: http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=42&id=703&id_menu=645