Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych prowadzący Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralnego oraz Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych na szkolenie „Rewolucja w rachunkowości NGO”, które odbędzie się 26 stycznia 2015r.(poniedziałek) godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20, pok. 010.

 

W dniu 5 września 2014r. ustawą z dnia 11 lipca 2014r. (Dz.U. z 2014r. poz. 1100) o zmianie ustawy o rachunkowości ustawodawca wprowadził bardzo istotne zmiany m.in. w zakresie przygotowania sprawozdania finansowego dla jednostek mikro. Za jednostkę mikro (mając na względzie zawartą w ustawie definicję) uznaje się również fundacje, stowarzyszenia czy spółdzielnie socjalne. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej – na bazie którego część organizacji pozarządowych prowadziła księgowość – zostało uchylone.
W ramach szkolenia omówione zostaną ww. zmiany przepisów, jak również zmiany w obszarze sporządzania sprawozdania finansowego przez organizacje pozarządowe oraz spółdzielnie socjalne.

Zagadnienia, które będą omówione na szkoleniu:
• Zmiany ustawy o rachunkowości
• Wpływ zmian ustawy o rachunkowości na prowadzenie księgowości przez podmioty ekonomii społecznej
• Konsekwencje uchylenia rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej
• Obowiązek sporządzania rachunku zysków i strat (w ujęciu uproszczonym) przez podmioty ekonomii społecznej.
• Obowiązek sporządzania bilansu (w ujęciu uproszczonym) przez podmioty ekonomii społecznej.
• Obowiązek sporządzania informacji uzupełniającej do bilansu
• Wpływ zmian ustawy o rachunkowości w zakresie planu kont, sposobu ewidencjonowania i polityki rachunkowości.
Na szkolenie zapraszamy przede wszystkim księgowych i przedstawicieli zarządów podmiotów ekonomii społecznej (organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, spółek non-profit), mających siedzibę w subregionie centralnym woj. śląskiego (powiaty: M. Bytom, M. Gliwice, M. Zabrze, M. Ruda Śląska, M. Świętochłowice, M. Piekary Śląskie, M. Katowice, M. Chorzów, M. Siemianowice Śląskie, M. Tychy, M. Sosnowiec, M. Mysłowice, M. Dąbrowa Górnicza, M. Jaworzno oraz powiaty zawierciański, będziński, mikołowski, pszczyński, bieruńsko-lędziński, lubliniecki, tarnogórski, gliwicki), ale też wszystkie osoby zainteresowane tematem i związane z tymi podmiotami.
Szkolenie poprowadzi p. Justyna Bartosiewicz – właścicielka Kancelarii Prawa Podatkowego i Biura Rachunkowego w Katowicach, jest certyfikowaną księgową i nadzoruje właściwe stosowanie przepisów prawnych dotyczących rachunkowości i prawa podatkowego. Prowadzone Biuro Rachunkowe specjalizuje się przede wszystkim w obsłudze rachunkowej i podatkowej spółdzielni socjalnych oraz organizacji pozarządowych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując wiele lat w Izbie Skarbowej w Katowicach. Aktualnie pełni również funkcję członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jest również wykładowcą na wyższej uczelni, prowadząc zajęcia z aspektów prawnych działalności statutowej i gospodarczej, aspektów podatkowych oraz rachunkowych. Skończyła studia magisterskie ze specjalizacją finanse publiczne i podatki, kontynuowała edukację na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowości, a następnie z audytu wewnętrznego i kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych. W 2012r. trenerka zakończyła studia doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Organizator zapewnia materiały szkoleniowe dla uczestników oraz poczęstunek. Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmowane będą od max 3 osób na organizację oraz pierwszeństwo udziału będą miały osoby, które nie korzystały jeszcze ze wsparcia OWES.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega możliwość ograniczenia liczby osób z jednej organizacji.

Miejsce i termin szkolenia:
26 stycznia 2015, godz. 15:00
Urząd Miejski w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20 pok. 010.
• Formularze zgłoszeniowe należy przesyłać do 22 stycznia e-mailem na adres: owis@interia.eu lub faxem 32 615 09 83,
• Pozostałe dokumenty (formularze PES i PES_os) wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania PES należy dostarczyć przed szkoleniem.
• Organizacje prowadzące działalność gospodarczą proszone są o kontakt, gdyż zobowiązane są przedstawić dodatkowe 2-3 oświadczenia.

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 32 615 09 78

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszenia instytucji

Formularz zgłoszenia uczestnika- osoby delegowane przez instytucje

Formularz zgłoszenia uczestnia- osoby fizycznej biorącej udział w projekcie z własnej inicjatywy