rodo

Szanowni Państwo,
Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) powiadamiamy, iż:

1. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Sosnowca. Może Pani/Pan uzyskać informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu z siedzibą przy Al. Zwycięstwa 20.
2. Inspektor Ochrony Danych
Inspektorem Danych Osobowych wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Sosnowca jest Agata Kozłowska. Może się Pani/Pan z nią skontaktować osobiście pod adresem ul. Mościckiego 14 pokój 406, e-mail: iod@um.sosnowiec.pl, nr telefonu 515-041-778 lub 32-296-0-687.
3. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe
Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 a/b/c/d/e/ lub art. 9 ust. 2 RODO w celu realizacji uprawnień/ spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa/ jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej wynikającego/wynikającej z art. (art. ustawy merytorycznej)/ w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną albo w celu zawarcia takiej umowy/ na podstawie zgody.
4. Czy podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem i jakie są konsekwencje ich niepodania
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawnym/ umownym/ warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa /nie będziemy mogli zrealizować umowy/ podpisać umowy.
5. Komu możemy przekazań Państwa dane osobowe
Pani/Pana dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa lub takim, z którymi Administrator zawarł umowę. Przykładowo są to firmy informatyczne świadczące usługi dla Urzędu/ kancelarie prawne/ gminne jednostki organizacyjne (m.in. szkoły, przedszkola, instytucje kultury, jednostki pomocy społecznej)
6. Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Okres przechowywania w Urzędzie Miejskim danych osobowych w większości przypadków wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7. Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do nich, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator.
8. Gdzie mogą Państwo wnieść skargę wobec przetwarzania Państwa danych
Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Pani prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
9. Czy mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Tam gdzie wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma Pan/Pani również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzania Pana/Pani danych do momentu jej wycofania.
10. Czy Państwa dane będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane chyba, że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osób, której dane dotyczą.