szkolenie600800

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w dniu 15.12.2016, godz. 16.00, w SCOP Sosnowiec, dotyczące trwającego naboru ofert na konkursy w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS 2017) oraz Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (drugi nabór w FIO 2017).

Spotkanie odbędzie się w ramach współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralno-Wschodniego, osobą prowadzącą będzie Agata Gnat, animator OWES CW, Stowarzyszenie MOST z Katowic. Usługi świadczone przez OWES są bezpłatne! Zapisy na scop@um.sosnowiec.pl oraz pod nr 32/292 10 14

1. Celem ASOS jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie ich potencjału poprzez umożliwienie im aktywności społecznej. Program ma przyczyniać się do pełniejszego korzystania z możliwości społeczno-zawodowych osób starszych.

Ze środków mogą korzystać m.in. organizacje pozarządowe, osoby prawne, spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Mogą one liczyć na dotacje w wysokości od 20 tys. do 200 tys. zł w ramach 4 priorytetów: edukacja osób starszych, aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową, partycypacja społeczna osób starszych oraz usługi społeczne dla osób starszych. Wymagany wkład własny to minimum 10 % wysokości dotacji.

Zadania będą realizowane na podstawie umów jednorocznych w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2017 r. Czas składania ofert: od 6 do 28 grudnia 2016 r. do godz. 16:00.

2. Nabór FIO dotyczy Priorytetów 3 (Aktywni Obywatele) oraz 4 (Silne Organizacje Pozarządowe) i dotacji od 10 tyś do 100 tyś z wkładem własnym 10% lub 15 % wartości dotacji. Uprawnione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach Priorytetu 3. Aktywni Obywatele na działania dotyczące: Zwiększania wpływu obywateli na polityki publiczne, rozwijania edukacji obywatelskiej i kompetencji społecznych, wzrostu znaczenia organizacji strażniczych i rzeczniczych, wspierania tworzenia partnerstw (w tym partnerstwa publiczno-społecznego) i innych form współpracy, służących aktywizacji obywateli oraz przekazywaniu im realizacji zadań publicznych oraz Priorytetu 4. Silne organizacje pozarządowe na działania związane ze zwiększaniem kompetencji organizacji obywatelskich oraz wspieraniem działań o charakterze systemowym. Oferty należy składać w terminie od 1 grudnia 2016 r. do 9 stycznia 2017 r. do godziny 16:15 („nabór grudniowy”).