Minister Sportu i Turystyki ogłosił tegoroczną edycję Programu „Sportowe Wakacje+”.

Zadania realizowane w ramach konkursu:

  1. Wspieranie organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych, turniejów sportowych, eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych. Na wspieranie ww. działań zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 36 mln zł.
  2. Wspieranie organizacji ogólnodostępnych obozów sportowych na poziomie ogólnopolskim – wyłonienie operatora krajowego. Na wspieranie ww. działań zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 10 mln zł.
  3. Wspieranie organizacji ogólnodostępnych imprez lekkoatletycznych na poziomie ogólnopolskim – Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie – wyłonienie operatora krajowego. Na wspieranie ww. działań zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 1,5 mln zł.
  4. Wspieranie upowszechniania strzelectwa – wyłonienie operatora krajowego. Na wspieranie ww. działań zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 2,5 mln zł.

O przyznanie dofinansowania na realizowane w ramach programu zadania 1-3 mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. w szczególności związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.

W przypadku zadania Wspieranie upowszechniania strzelectwa, program skierowany jest do podmiotów które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania strzelectwa sportowego i kultury fizycznej. Zadania będą realizować podmioty wyłonione w otwartym konkursie.

Wkład własny został określony na poziomie 5% i może pochodzić ze środków finansowych, jak i ososbowych.

Terminy składania wniosków:

  • Termin składania wniosków w systemie AMODIT dla zadania 1 – do 1 czerwca 2022 roku
  • Termin składania wniosków w systemie AMODIT dla zadań 2,3 i 4 (wyłonienie operatora) – do 25 maja 2022 roku
  • Termin rozpatrzenia wniosków – do 30 czerwca 2022 roku.

Dalsze informacje wraz z treścią Programu, dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/sport/program-sportowe-wakacje–edycja-2024