Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór do Programu SPORTOWA POLSKA 2022.

Wnioski o dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu obiektów sportowych w ramach tegorocznej edycji Programu „Sportowa Polska” będzie można składać w terminie od 1 do 31 marca 2022 roku.

Złożenia wniosku dokonuje się wyłącznie za pomocą systemu elektronicznego AMODIT, dostępnego na stronie internetowej pod adresem:

https://wnioski.msit.gov.pl/

Wniosek w formie papierowej składają do Ministerstwa wezwani do tego wnioskodawcy.

„Dofinansowaniem objęte mogą być jedynie zadania inwestycyjne planowane do realizacji lub realizowane według stanu na dzień składania wniosku inwestycyjnego. Nie ma możliwości uzyskania dofinansowania na zakończone zadanie inwestycyjne”.

Program „Sportowa Polska” ma na celu dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych związanych z obiektami sportowymi na terenie całej Polski. Wspierane zadania zostały podzielone na trzy grupy:

  1. Obiekty szkolne

Zadania inwestycyjne mające na celu poprawę stanu infrastruktury sportowej przyszkolnej, służącej placówce w realizacji zajęć wychowania fizycznego oraz mieszkańcom w aktywnym spędzaniu czasu wolnego, jak również umożliwiającej współzawodnictwo sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W ramach tego zadania można składać wnioski o budowę, przebudowę lub remont szkolnych obiektów sportowych.

  1. Modernizacja obiektów służących klubom sportowym

W ramach tej grupy dofinansowane są zadania, których celem jest poprawa warunków treningowych dla sportowców – w tym przeciwdziałanie degradacji obiektów sportowych, które znajdują się w niedostatecznym stanie techniczno-funkcjonalnym. Wsparcie finansowe będą mogły otrzymać wnioski dotyczące przebudowy lub remontu już istniejącej infrastruktury sportowej.

  1. Pozostałe obiekty ogólnodostępne

Zadania dotyczące budowy nowej (nieprzyszkolnej) infrastruktury sportowej, która umożliwi społeczności lokalnej aktywne spędzanie czasu wolnego oraz organizację współzawodnictwa sportowego. W ramach tego zadania można składać wnioski o budowę, remont lub modernizację obiektów sportowych, które stwarzają warunki do rozwoju sportów olimpijskich.

Wszystkie zadania inwestycyjne – bez względu na to, w której grupie się znajdą – muszą mieć charakter ogólnodostępny. Dodatkowo w przypadku obiektów zewnętrznych, wnioskodawcy powinni dołożyć wszelkich starań, aby dostęp do nich, w szczególności dla dzieci i młodzieży, był nieodpłatny.

Maksymalna procentowa wysokość udzielanego dofinansowania, jest uzależniona od rodzaju zadania inwestycyjnego i szczegóły znajdą Państwo w Regulaminie naboru:

https://www.gov.pl/web/sport/sportowa-polska–edycja-2022

 

O dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu ubiegać mogą się następujące podmioty:

  1. jednostki sektora finansów publicznych, określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej lub wykonujące zadania z zakresu kultury fizycznej;
  2. stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty posiadające osobowość prawną, powstałe najpóźniej w dniu 31 grudnia 2019 r. (w szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister może wyrazić zgodę na odstąpienie od tego wymogu), prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej;
  3. spółki prawa handlowego, posiadające osobowość prawną, utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego.