Zapraszamy do udziału w konkursie “Sportowa natura”. Celem konkursu jest promocja Lasów Państwowych poprzez popularyzację ruchu na świeżym powietrzu w otoczeniu przyrody. Wnioski o granty mogą składać kluby sportowe. Najwyżej oceniane są wnioski o jak najszerszym zasięgu promocyjnym.

Wsparcie: dotacja

Finansowanie: zaliczka 100 % 10 000

Czas trwania projektu: 30.11.2022 r.

Termin składania wniosków: 30.09.2022 r.

Wniosek powinien zostać złożony w terminie co najmniej 30 dni przed planowaną datą realizacji.

Wnioski są rozpatrywane systematycznie, nie rzadziej niż raz w miesiącu. Informacje o wynikach konkursu pojawią się na stronie internetowej organizatora. \

Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w ramach konkursu.

Adresaci: Kluby sportowe, wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS lub prowadzące działalność odpłatną pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie bądź wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a tym samym posiadające uprawnienia do wystawiania rachunków lub faktur.

Cel: promocja Lasów Państwowych dotycząca w szczególności promocji obcowania z naturą, aktywnego spędzania wolnego czasu i rekreacji na świeżym powietrzu w otoczeniu terenów leśnych, edukacji leśnej i przyrodniczej społeczeństwa, uprawiania sportu oraz turystyki, a także korzystania z produktów lasu dla codziennych potrzeb.

Zakres: Wnioski promujące Lasy Państwowe poprzez popularyzację ruchu na świeżym powietrzu w otoczeniu przyrody.

Katalog działań promocyjnych ma charakter otwarty.

Przykładowa tematyka:

– promocja obcowania z naturą,

– aktywne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu w otoczeniu lasów,

– edukacja leśna i przyrodnicza,

– korzystanie z produktów lasu.

Więcej informacji o konkursie, regulamin, nagrody, terminy można znaleźć na stronie internetowej cilp.lasy.gov.pl/konkursy