fio slaskie logo

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Fundusz Lokalny “Ramża” ogłaszają nabór wniosków na realizację projektów w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie 2015. Celem konkursu jest zwiększenie zaangażowania obywateli oraz organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez wsparcie inicjatyw służących rozwojowi społeczności lokalnych na obszarze województwa śląskiego. Jego adresatami są grupy nieformalne oraz organizacje pozarządowe zarejestrowane nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku, które w ramach pozyskanej dotacji mogą sfinansować podstawowe koszty potrzebne na rozwój organizacji takie jak zakup sprzętu biurowego, obsługa księgowa itp. Wnioski można składać do 10 kwietnia 2015 r.

Adresaci konkursu:

 • Młode podmioty: organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarejestrowane nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Roczny budżet podmiotu nie może przekraczać kwoty 25 tys. zł.
 • Grupy nieformalne – nie mniej niż 3 osoby wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupy nieformalne będą mogły ubiegać się o dofinansowanie samodzielnie lub z innym podmiotem prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Dotacje można przeznaczyć na dwa rodzaje projektów:

 1. na realizację zadań w sferze pożytku publicznego, czyli m.in. w obszarze:
  • pomocy społecznej, działalności charytatywnej,
  • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
  • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
  • turystyki i krajoznawstwa,
  • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspo-magających rozwój demokracji,
  • promocji i organizacji wolontariatu,
  • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 2. na rozwój młodego podmiotu – w ramach dotacji sfinansować można koszty:
  • zakupu sprzętu biurowego, sprzętu związanego z obszarem działań organizacji, oprogramowania kompute-rowego,
  • adaptacji lokalu,
  • podniesienia kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy,
  • osobowe związane z obsługą księgową, prawną lub informatyczną (częściowo),
  • poszerzenia zakresu świadczonych usług,
  • pomocy w opracowaniu merytorycznych planów rozwoju (w tym również związanych z przyznaną dotacją) na okres co najmniej 12 miesięcy.

ŚRODKI FINANSOWE PRZEZNACZONE NA DOFINANSOWANIE DOTACJI W 2015 ROKU:
760.000,00 złotych, z czego co najmniej 165.000,00 zł zostanie przeznaczonych na dotacje dla grup niefor-malnych działających samodzielnie lub wspólnie z podmiotami

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW:
10 kwietnia 2015 r.

WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW

 1. Okres realizacji projektów mieści się w przedziale od 15 czerwca do 30 października 2015 roku.
 2. Kwota wnioskowanej dotacji: 1.500 złotych – 4.000 złotych.
 3. Wkład własny: minimum 10% (wnoszony w formie finansowej lub niefinansowej).

Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronie
www.slaskielokalnie.pl

Ocena będzie obejmowała kryteria formalne (zgodność wniosku z Regulaminem) oraz merytoryczne (trafność, spójność i racjonalność działań, zaangażowanie społeczne, skuteczność, racjonalność i adekwatność nakładów). Ocena będzie dokonywana przez niezależnych ekspertów. Będzie miała charakter punktowy. Od oceny merytorycznej nie będzie przysługiwała możliwość odwołania.

Gdzie szukać informacji?

 • na stronie projektu: www.slaskielokalnie.pl 
 • za pośrednictwem infolinii – tel.: 881 201 333 (od poniedziałku do piątku w godz.9.00-16.00)
 • w Biurach Partnerskich Projektu

Pełny tekst Regulaminu konkursu dostępny na stronie: www.slaskielokalnie.pl 

Dokumenty do pobrania: http://www.slaskielokalnie.pl/wiadomosci/zobacz/Ogloszenie-o-konkursie-09-03-2015/