Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa rozdysponuje 50 mln zł w ramach projektu: „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.

Konkurs grantowy ma charakter otwarty i jest podzielony na etapy miesięczne. Pierwszy etap trwa od 30 maja do 30 czerwca br.
Podmiotem uprawnionym do aplikowania są podmioty zarejestrowane w KRS, jako stowarzyszenia ogrodowe (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 07.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Dz.U. z 2020 r. poz. 2261), powołane wyłącznie w celu zakładania i prowadzenia ogródków działowych.
Cel Strategiczny Projektu Grantowego: Ochrona i poprawa jakości terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, przyczyniająca się do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych.
Pieniądze z funduszy unijnych mogą być wydane na inwestycje z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) służące dobru wspólnemu działkowców, czyli nie mogą być przyznane na przedsięwzięcia realizowane na terenie indywidualnego ogródka działkowego. Zgodnie z założeniami programu otrzymana pomoc – maksymalnie 30 procent – może być wydana na inwestycje infrastrukturalne na terenie ogrodów działkowych takie jak modernizacja i budowa ogólnoogrodowej sieci energetycznej, sieci sanitarno–kanalizacyjnych czy sieci wodociągowej. Pozwalają na budowę placów zabaw, parkingów dla rowerów, czy siłowni plenerowych.
Teren po zakończeniu realizacji projektu będzie co najmniej w 70% terenem zieleni i co najmniej w 70% terenem biologicznie czynnym. Powierzchnia terenu zieleni nie będzie też mniejsza niż przed realizacją projektu.
Kryteria, podstawowy zakres rodzajów inwestycji oraz ogólne założenia konkursu dostępne są na stronie:

https://www.gov.pl/web/arimr/konferencja-szkoleniowa-granty-dla-stowarzyszen-rodzinnych-ogrodow-dzialkowych–start-naboru-30-maja