logo mrpips

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs „Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami” na realizację projektów zwiększających poziom i jakość zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz osób biernych zawodowo z powodu choroby.

W ramach konkursu ogłoszonego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przeznaczono 100 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na bezpośrednie wsparcie, które ma przyczynić się do aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy osób z niepełnosprawnościami i osób biernych zawodowo z powodu choroby.

Na co można uzyskać dofinansowanie
Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu:
1. Kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie w procesie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami pozostających bez zatrudnienia oraz osób biernych zawodowo z powodu choroby, w tym m.in.:
• identyfikacja potrzeb i pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej,
• ocena predyspozycji i stanu zdrowia danej osoby w zakresie doboru wsparcia i przyszłej ścieżki zawodowej,
• uzupełnianie lub zdobycie nowych kompetencji lub kwalifikacji,
• zdobywanie doświadczenia zawodowego,
• zatrudnienie wspomagane,
• wsparcie rozwoju przedsiębiorczości,
• wsparcie pracodawców mające na celu przygotowanie do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.
2. Wsparcie w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenie lub uzupełnianie kompetencji i kwalifikacji osób z niepełnosprawnościami pozostających na rynku pracy, służące poprawie ich pozycji na rynku pracy, w tym m.in.:
• identyfikacja potrzeb i pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej,
• ocena predyspozycji i stanu zdrowia danej osoby w zakresie doboru wsparcia i przyszłej ścieżki zawodowej,
• uzupełnianie lub zdobycie nowych kompetencji lub kwalifikacji,
• zdobywanie doświadczenia zawodowego,
• wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Kto może ubiegać się o środki
Wnioski o dofinansowanie mogą składać podmioty, które:
• posiadają status organizacji pozarządowej, która zgodnie ze swoim statutem działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w obszarze aktywizacji społecznej lub zawodowej osób z niepełnosprawnościami w okresie ostatnich 5 lat od daty ogłoszenia konkursu lub posiadają status agencji zatrudnienia oraz w okresie 3 ostatnich lat od daty ogłoszenia konkursu doprowadziły do zatrudnienia minimum 100 osób z niepełnosprawnościami.

• Terminy naboru wniosków
• 1 runda: wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 30.09.2020 do dnia 30.10.2020 (do godziny 12:00),
• 2 runda: wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 02.11.2020 do dnia 30.11.2020 (do godziny 12:00),
• kolejne rundy: co dwa miesiące od pierwszego dnia miesiąca (począwszy od dnia 01.12.2020) do ostatniego dnia drugiego miesiąca (do godz. 12.00).

UWAGA: Ogłoszenie drugiej oraz kolejnych rund naboru wniosków uzależnione będzie od dostępności środków w ramach konkursu.
Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) dostępnego pod adresem: https://sowa.efs.gov.pl/Nabory-Publiczne/Detale-Naboru/464d00b9-26e9-ea11-8510-ac162d709613

Więcej informacji: