megafony na żółtym tle

16 maja br. rozpoczął się nabór wniosków na realizację pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” w roku szkolnym 2022/2023. Potrwa do 17 czerwca br.

W roku szkolnym 2022/2023 stawka osobowa przypadającą na jednego beneficjenta programu miesięcznie wynosi 2.500,00 zł.

Wniosek może złożyć podmiot, który prowadzi:

 • ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy (OREW),
 • ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy (ORW),
 • szkołę specjalną przysposabiającą do pracy (SPdP),
 • inną placówkę edukacyjną, w której realizowany jest obowiązek nauki.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • całodzienne usługi opiekuńcze,
 • aktywizację fizyczną, intelektualną i społeczną, a także zawodową,
 • usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej,
 • udział w zajęciach:
 • usprawniających,
 • terapeutycznych,
 • wspierających ruchowo,
 • prowadzonych w ramach kół zainteresowań;
 • działania aktywizujące zawodowo (w przypadku absolwentów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy – SPdP);
 • transport;
 • pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej oraz utrzymaniu nabytych wcześniej umiejętności;
 • pomoc psychologiczną, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących sprawach życia codziennego;
 • wydatki rzeczowe i osobowe związane ze wsparciem udzielanym beneficjentom programu;
 • wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego (OREW), ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego (ORW), szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy (SPdP) bądź innych placówek edukacyjnych, w zakresie wsparcia udzielanego beneficjentom programu.

Dalsze informacje dostępne są na stronach:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pilotazowy-program-rehabilitacja-25-plus/dokumenty-programowe/procedury-realizacji-programu/procedury-realizacji-programu-obowiazujace/

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dofinansowanie-w-programie-rehabilitacja-25

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/rehabilitacja-25-plus-od-dnia-16-maja-2022-r-rusza-nabor-wnioskow-dla-roku-szkolnego-20/