informacja

Protokół z Konsultacji Społecznych dotyczący projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej

2023 Protokół