razem

PROTOKÓŁ

z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Sosnowiec na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej.

Zgodnie z postanowieniami uchwały nr 862/LXIII/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w dniach 02.02.2023 r. – 09.02.2023 r., przeprowadzone zostały konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Sosnowiec na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej.

Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne były na niżej wymienionych stronach internetowych Miasta Sosnowca:

oraz w siedzibie Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego  w  Sosnowcu, Plac Kościuszki 5, pokój 208, w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30-15.30, środa 7.30-18.00, piątek 7.30-13.00.

Przeprowadzone konsultacje miały formę przekazywania opinii i uwag na załączonym do ogłoszenia                          o konsultacjach formularzu zgłaszania opinii na adres poczty elektronicznej scop@um.sosnowiec.pl lub osobiście w siedzibie Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego                           w Sosnowcu, Plac Kościuszki 5, pokój 208.

 

W ramach konsultacji społecznych nie wpłynęła żadna uwaga.

Protokół z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Sosnowiec na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej.