Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-009/15 na typ projektu: programy stypendialne i mobilności ponadnarodowej dla osób zaangażowanych w kreowanie i wdrażanie polityk publicznych w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/42-programy-mobilnosci-ponadnarodowej-1/

 Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu
Nie został określony

Miejsce składania wniosków
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Sposób składania wniosków
Wnioski składane są na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków SOWA

oraz

 • w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia wniosku

albo

 • w formie elektronicznej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia wniosku za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej MIiR.

Wnioski w formie papierowej można dostarczać:

 • osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK,

tj. od 8:15 do 16:15, z wyłączeniem dnia 30 września 2015 r.,
gdyż wnioski mogą być składane tego dnia do godziny 16.00)
w siedzibie IOK, tj. w Kancelarii Ogólnej MIiR,
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa;

 • przesyłką kurierską;pocztą.

Na co i kto może składać wnioski?
Kto może składać wnioski?
O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • Organizacje pozarządowe Partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
 • Podmioty ekonomii społecznej
 • Administracja publiczna
 • Przedsiębiorstwa
 • Uczelnie
 • Jednostki samorządu terytorialnego
 • Ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego
 • Federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Programy mobilności ponadnarodowej dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, partnerów społecznych oraz jednostek samorządu terytorialnego ukierunkowane na wzrost jakości tworzenia i wdrażania polityk publicznych.

Kryteria wyboru projektów
Określono w regulaminie konkursu.

Finanse
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
97%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
Alokacja na konkurs wynosi 16 800 000 PLN