1464292606

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad tworzeniem projektu Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok.

Program współpracy to kluczowy dokument określający zakres współpracy samorządu województwa z sektorem pozarządowym.

Punktem wyjścia do prac nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2016, który dostępny jest na stronie ngo.slaskie.pl.

Uwagi do programu mogą dotyczyć zarówno kształtu programu, jak i szczegółowych kwestii np.:

celów współpracy – § 4 programu,
form współpracy pozafinansowej – § 7 programu,
priorytetowych zadań publicznych na 2017 rok – § 11 programu,
mierników efektywności realizacji programu – § 15 programu,
pozostałych zapisów programu.

Propozycje należy zgłaszać na przygotowanym formularzu konsultacyjnym.

Formularz w wersji elektronicznej należy odesłać na adres: ngo@slaskie.pl, a w wersji papierowej – pocztą na adres:
Referat Dialogu,
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

Zgłoszone uwagi i propozycje zostaną przeanalizowane w toku prac nad kształtem projektu Programu współpracy na 2017 rok. Gotowy projekt Programu zostanie poddany konsultacjom społecznym.

Termin składania uwag i propozycji do projektu programu upływa 19 czerwca 2016 r.