pobrane

W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach rozpoczęła się procedura naboru projektów poprawy bezpieczeństwa przewidzianych do dofinansowania w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” na 2019 rok.

http://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/trwa-nabor-projektow-w-programie-razem-bezpieczniej-edycja-2019

 Ze względu na konkursowy charakter procedury kwalifikacyjnej bardzo istotne jest, aby wypełniony wniosek (w wersji papierowej i elektronicznej) został przesłany zgodnie z przedstawioną procedurą, w nieprzekraczalnym terminie do 7 stycznia 2019 roku (decyduje data wpływu) na adres:    

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Ul. Jagiellońska 25,
40-032 Katowice.

 

Zgodnie z założeniami programu o dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nieprowadzące działalności gospodarczej.

Cele, w które powinny się wpisywać zgłaszane projekty zadań publicznych (każdy projekt należy zgłosić w ramach jednego celu), wnioskowane kwoty dofinansowania na 1 projekt oraz liczba projektów, która może być zgłoszona z województwa do MSWiA wyglądają następująco:

I Cel szczegółowy nr 1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa

 • cel szczegółowy główny nr 1 – maksymalna kwota dofinansowania 100 000 zł na 1 projekt (wybór maks. 2 projektów),
 • cel priorytetowy 1a – Budowa miasteczek ruchu drogowego – maksymalna kwota dofinansowania 100 000 zł na 1 projekt (wybór maks. 1 projektu),
 • mikroprojekt (projekt lokalny o zasięgu „mikro”, tj. dla społeczności do 10.000 odbiorców) – maksymalna kwota dofinansowania 25 000 zł na 1 projekt (wybór maks. 1 projektów);

Wyłonione zostaną maksymalnie 4 projekty z województwa śląskiego.

II Cel szczegółowy nr 2. Bezpieczne przejścia dla pieszych (w przypadku wydatków inwestycyjnych, konieczne jest dołączenie jednego z oświadczeń z załącznika nr 3)

 • cel szczegółowy główny nr 2 – maksymalna kwota dofinansowania 100 000 zł na 1 projekt (wybór maks. 4 projektów),
 • cel szczegółowy priorytetowy nr 2a – Bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym – maksymalna kwota dofinansowania 50 000 zł na 1 projekt (wybór maks. 3 projektów),
 • cel szczegółowy priorytetowy nr 2b – Bezpieczeństwo rowerzystów w ruchu drogowym – maksymalna kwota dofinansowania 50 000 zł na 1 projekt (wybór maks. 3 projektów),
 • mikroprojekt (projekt lokalny o zasięgu „mikro”, tj. dla społeczności do 10.000 odbiorców) – maksymalna kwota dofinansowania 25 000 zł na 1 projekt (wybór maks. 2 projektów);

Wyłonionych zostanie maksymalnie 12 projektów z województwa śląskiego.

III Cel szczegółowy 3. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży

 • cel szczegółowy główny nr 3 – maksymalna kwota dofinansowania 100 000 zł na 1 projekt (wybór maks. 2 projektów),
 • cel priorytetowy 3a – Przeciwdziałanie hejtowi i mowie nienawiści wśród młodzieży – maksymalna kwota dofinansowania 50 000 zł na 1 projekt (wybór maks. 1 projektu),
 • cel priorytetowy 3b – Zapobieganie i przeciwdziałanie uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy – maksymalna kwota dofinansowania 50 000 zł na 1 projekt (wybór maks. 1 projektu),
 • mikroprojekt (projekt lokalny o zasięgu „mikro”, tj. dla społeczności do 10.000 odbiorców) – maksymalna kwota dofinansowania 25.000 zł na 1 projekt (wybór maks. 1 projektu);

Wyłonione zostanie maksymalnie 5 projektów z województwa śląskiego.

IV Cel szczegółowy 4. Edukacja dla bezpieczeństwa

 • cel szczegółowy główny nr 4 – maksymalna kwota dofinansowania 100 000 zł na 1 projekt (wybór maks. 2 projektów),
 • cel priorytetowy 4a – Korzystanie z telefonów komórkowych – szanse i zagrożenia bezpieczeństwa – maksymalna kwota dofinansowania 50 000 zł na 1 projekt (wybór maks. 1 projektu),
 • cel priorytetowy 4b – Bezpieczeństwo nad wodą i w górach – maksymalna kwota dofinansowania 50 000 zł na 1 projekt (wybór maks. 1 projektu),
 • mikroprojekt (projekt lokalny o zasięgu „mikro”, tj. dla społeczności do 10.000 odbiorców) – maksymalna kwota dofinansowania 25.000 zł na 1 projekt (wybór maks. 1 projektu);