Informujemy o uruchomieniu naboru do Programu Wsparcia Edukacji przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Program obejmuje dofinansowanie projektów w zakresie następujących działań:

  • tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych oraz materiałów o charakterze edukacyjnym innowacyjnych co do formy;
  • organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym kształtujących aktywność społeczną i umiejętność spędzania czasu wolnego;
  • organizowanie współzawodnictwa sportowego szkół;
  • organizowanie wydarzeń, w tym: konkursów, wystaw, prezentacji, warsztatów, odczytów, imprez sportowo-rekreacyjnych, seminariów, konferencji, rajdów;
  • inne działania mające na celu wspieranie systemu oświaty skierowane do podmiotów, o których mowa w art. 2 ustawy – Prawo oświatowe.

Realizacja działań powinna wpisywać się merytorycznie w zakres rzeczowy jednego z trzech modułów:

moduł nr 1 – „Innowacyjna edukacja” 

moduł nr 2 – „Edukacja patriotyczna” 

moduł nr 3 – „Edukacja poprzez sport”

 Wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa wnioski w ramach jednego modułu oraz maksymalnie trzy wnioski w ramach całego programu.

 W ramach poszczególnych modułów uzyskać można dotację w wysokości:

„Innowacyjna edukacja” od 50 000,00 zł do 250 000,00 zł;

„Edukacja patriotyczna” od 20 000,00 zł do 250 000,00 zł;

„Edukacja poprzez sport” od 20 000,00 zł do 250 000,00 zł,

– przy czym nie może ona przekraczać 90% kosztów realizacji projektu.

 

Wymagany jest wkład własny finansowy na poziomie 10%.

 

Podmioty uprawnione do udziału w programie:

-organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie;

-osoby prawne;

prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania.

 

Nabór wniosków w ramach programu trwa od 11 lipca 2022 r. do 31 lipca 2022 r.

Wnioski wypełnia się i generuje za pomocą systemu elektronicznego: www.programyedukacyjne.mein.gov.pl.

 

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/program-wsparcia-edukacji