logo covid19 LR 300x74

Dotacje w ramach programu są dostępne m.in. dla “sportowego” sektora pozarządowego:
• organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – w tym w szczególności stowarzyszeń i ich związków, fundacji oraz jednostek terenowych organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną;
• klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów Ustawy o Sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku.

Dotacje będą przyznane w ramach dwóch priorytetów, a uzyskane dofinansowanie będzie można przeznaczyć na:
1. Działania wspierające (Priorytet 1):
• Uzupełnianie zadań administracji publicznej, których celem jest przeciwdziałanie COVID-19 w społecznościach lokalnych.
2. Bezpieczeństwo organizacji pozarządowej (Priorytet 2) tj.
• Realizację działań, które musiały zostać wstrzymane przez epidemię;
• Realizację działań, które umożliwią dalsze funkcjonowanie organizacji;
• Zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji powyższych działań;
• Wynajem siedziby lub lokalu do realizacji działań.
Maksymalna kwota dotacji w Priorytecie 1 wynosi 50 tys. zł, a Priorytecie 2 – 40 tys. zł. Przy aplikowaniu nie jest wymagany wkład własny. Program ma działać w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego oraz 90 dni po jego zakończeniu.

Instytucją Zarządzającą programem jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Więcej:
Ogłoszenie o naborze i zasadach otrzymania dotacji: https://www.niw.gov.pl/nasze-programy/program-covid-19/
Program wsparcia doraźnego organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19: https://pozytek.gov.pl/program-wsparcia-doraznego-organizacji-pozarzadowych-w-zakresie-przeciwdzialania-skutkom-covid-19-przyjety-przez-rade-ministrow/