Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego ogłosił nabór wniosków w ramach programu „Wolność po polsku”.

Nabór wniosków potrwa do 4 kwietnia 2022 r.

Wnioski powinny być składane wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą systemu Witkac.

O dofinansowanie w ramach Funduszu mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury, kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, organizacje pozarządowe w tym w szczególności stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną, Koła Gospodyń Wiejskich, podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

W ramach Priorytetu I można ubiegać się o finansowanie realizacji następujących zadań: a) organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, kursów, szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw (wraz z katalogami), konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, happeningów, spektakli teatralnych, realizacja działań edukacyjno-animacyjnych, działań interdyscyplinarnych, gier terenowych i mobilnych;

 1. organizacja imprez i wydarzeń upamiętniających tradycję i dziedzictwo;
 2. organizacja konferencji, seminariów, sympozjów, paneli dyskusyjnych, staży, konkursów naukowych, przeprowadzenie projektów badawczych i edukacyjnych;
 3. organizacja rekonstrukcji historycznych, uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia, rocznic o charakterze patriotycznym;
 4. produkcja filmów dokumentalnych lub fabularnych o tematyce historycznej lub patriotycznej oraz scenariuszy na wszystkich etapach realizacyjnych;
 5. wydawanie czasopism, książek, ebooków, audiobooków, płyt i innych wydawnictw;
 6. produkcja aplikacji mobilnych
 7. finansowanie lub dofinansowanie bieżących remontów nieruchomości Wnioskodawcy realizującego działania zgodnie z par. 3 regulaminu.

W ramach Priorytetu II można ubiegać się o dofinansowanie realizacji następujących zadań: a) przygotowania do realizacji inwestycji, w tym w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, zakupu i przygotowania gruntu pod budowę oraz ekspertyz, świadectw, operatów, studiów, pomiarów geodezyjnych i prac geologicznych oraz prac archeologicznych, dotyczących tych inwestycji;

 1. realizacji inwestycji budowlanych oraz innych zmian w obiektach budowlanych, o których mowa w art. 3 pkt 1 Prawa budowlanego, wraz z usługami towarzyszącymi, w tym obsługą inwestorską;
 2. zakupu obiektów budowlanych;
 3.  zakupu lub wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych (o wartości powyżej 10 tys. zł), z wyjątkiem tych, których wartość początkowa nie przekracza kwoty uprawniającej do dokonania jednorazowo odpisu amortyzacyjnego, określonej w art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, z zastrzeżeniem pkt 5;
 4. zakupu lub wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych bez względu na ich wartość oraz innych przedmiotów – jeżeli są pierwszym wyposażeniem obiektów budowlanych;
 5. transportu i montażu oraz innych kosztów ponoszonych w celu przekazania środków trwałych do używania;
 6. zmiany w środkach trwałych, powodującej ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o rachunkowości;
 7. zakupu wartości niematerialnych i prawnych (o wartości powyżej 10 tys. zł), jeżeli:
 • ich wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej w art. 16f ust. 3 ustawy wymienionej w ppkt d,
 • są pierwszym wyposażeniem obiektów budowlanych – bez względu na ich wartość;

8. innych, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają finansowaniu lub dofinansowaniu ze środków budżetu            państwa przeznaczonych na inwestycje.

EDYCJA 2022 – WOLNOŚĆ PO POLSKU

Załącznik_1

Załącznik_2