78 21975 mo1

Departament Funduszy Europejskich MSWiA – Operator programu (OP) – oraz Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA (COPE MSWiA) ogłaszają otwarty nabór wniosków w ramach Programu „SPRAWY WEWNĘTRZNE” dla obszaru tematycznego nr 18 „Azyl i Migracja” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Nabór ma na celu zapewnienie funkcjonowania krajowych systemów zarządzania azylem i migracją oraz zapewnienie prawa do ubiegania się o azyl, m.in. poprzez:
• wsparcie dla krajowych systemów zarządzania azylem i migracją, w tym dobrowolnymi powrotami;
• usługi wspierające osoby ubiegające się o nadanie statusu uchodźcy w korzystaniu z praw podstawowych (pomoc psychologiczna i prawna, udzielanie kompleksowych informacji migrantom i osobom ubiegającym się o azyl);
• działania w obszarze dobrowolnych powrotów, w tym przede wszystkim szkolenia, warsztaty w tym zakresie dla funkcjonariuszy oraz dla pracowników mających bezpośredni kontakt z migrantami;
• pomoc dla małoletnich bez opieki i innych grup o specjalnych potrzebach.
• Kwalifikowani wnioskodawcy:

  1. podmioty publiczne, tj. instytucje z sektora finansów publicznych (zgodnie z ustawą o finansach publicznych, Dz.U. z 2019 poz. 869, z późn. zm.),
  2. organizacje pozarządowe, ustanowione jako osoby prawne w Polsce, działające w obszarze azylu i migracji oraz organizacje międzynarodowe lub ich organy lub agencje działające w dziedzinie azylu i migracji.

Minimalna kwota dofinansowania projektu wynosi 200 000 euro, a maksymalna 1 500 000 euro.

• Poziom dofinansowania dla beneficjentów będących podmiotami publicznymi wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych.
• Poziom dofinansowania dla beneficjentów będących organizacjami pozarządowymi lub organizacjami międzynarodowymi wynosi do 90% kosztów kwalifikowalnych.

Termin składania wniosków:14 sierpnia 2020 r.

Więcej informacji: https://fundusze.mswia.gov.pl/ue/nabory-projektow/norweski-mechanizm-fina/15522,NMF-2014-2021-Nabor-dla-obszaru-tematycznego-nr-18-quotAzyl-i-migracjaquot.html