Trwa nabór 2022 do programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura-interwencje”.

Jeśli nie zgłosili Państwo jeszcze swojego wniosku lub nie mieli Państwo okazji do zapoznania się z dokumentacją, zapraszamy i zachęcamy do rozpowszechnienia informacji wśród innych uprawnionych podmiotów.

  • Uprawnieni do złożenia wniosków:

– samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych1);

– organizacje pozarządowe;

– podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego, z zastrzeżeniem, że na dzień składania wniosku działalność gospodarcza nie może być zawieszona.

  • Rodzaje kwalifikujących się zadań:

– organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, kursów, szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw (wraz z katalogami), konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, happeningów, spektakli teatralnych, realizacja działań edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne, również on-line;

– organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych/uczestnictwa w kulturze, również on-line;

– organizacja rekonstrukcji historycznych, uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia,  rocznice o charakterze patriotycznym, również on-line;

– organizacja przedsięwzięć edukacyjno-animacyjnych opartych na współpracy podmiotów kultury i placówek oświatowych, służących wymianie doświadczeń, budowaniu lokalnych  partnerstw oraz podnoszeniu kompetencji kadr kultury i nauczycieli w zakresie edukacji  kulturowej.

  • Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania określa się od dnia 25 kwietnia do dnia 31 października 2022 roku (wydatki ponoszone z dofinansowania ze środków NCK są kwalifikowalne wyłącznie począwszy od dnia ogłoszenia wyników naboru lub za zgodą w szczególnych przypadkach)
  • Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć 1 wniosek w naborze.
  • Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 000 zł. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi  150 000zł.
  • W ramach programu przewiduje się przeprowadzenie jednego naboru wniosków w terminie do  14 marca 2022. Ogłoszenie o naborze NCK zamieszcza na stronie internetowej (nck.pl) oraz Biuletynie Informacji Publicznej. Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta Systemie Obsługi Programów (SOP), dostępnym pod adresem: https://sop.nck.pl. Wnioski składa się wyłącznie w formie elektronicznej w SOP.
  • Regulamin i inne dokumenty można znaleźć pod adresem:

https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje/do-pobrania