Równolegle z powstawaniem obiektów sportowych budowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” Ministerstwo Sportu i Turystyki opracowało aktywizacyjną ofertę sportową implementowaną w lokalizacjach posiadających obiekty sportowe powstałe w ramach rządowego programu. W efekcie tych działań uruchomiono między innymi Program „Lokalny Animator Sportu”.

  • Program „Lokalny Animator Sportu” ukierunkowany jest na pobudzenie aktywności środowisk i samorządów lokalnych w celu właściwego wykorzystania potencjału obiektów sportowych wybudowanych w ramach programu inwestycyjnego „Moje Boisko – Orlik 2012”. Polega na zaangażowaniu animatorów i dofinansowaniu ich wynagrodzenia za prowadzenie zajęć sportowych na tych obiektach, przy współfinansowaniu przez jednostki samorządu terytorialnego.
  • Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki (zwany dalej Ministrem).
  • Program „Lokalny Animator Sportu”  może być realizowany wyłącznie w okresie od 2 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Dofinansowanie pracy animatora środkami finansowymi przekazywanymi przez MSiT może odbywać się w okresie od 1 marca 2023 r. do 30 listopada 2023r.;
  • Program skierowany jest do podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku, prowadzących podstawową działalność statutową o zasięgu ogólnopolskim i w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, w tym do państwowych instytutów badawczych.

!!! Wymagana jest pisemna rekomendacja jednostek samorządu terytorialnego (jst), na terenie których podmioty zgłaszające animatora prowadzą podstawową działalność statutową, która powinna obejmować również deklarację wsparcia finansowego lub w innej formie dla rekomendowanego do udziału w Programie animatora.

  • Animatorem musi być osoba wytypowana przez jednostkę samorządu terytorialnego do inicjowania, organizowania i prowadzenia działalności sportowej na obiektach Orlik, która posiada odpowiednie umiejętności, kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa;
  • Jednostka samorządu terytorialnego może zgłosić jedną osobę, przypisaną do każdego oddanego do użytku obiektu „Moje Boisko – Orlik 2012”, która posiada odpowiednie kwalifikacje do organizowania i prowadzenia zajęć sportowych. Możliwe jest także zgłoszenie dwóch osób przy założeniu, że kwota przyznanej przez MSiT dotacji dla danego obiektu, będzie podzielona na dwie osoby;
  • Wynagrodzenie osoby zatrudnionej jako animator w ramach programu „Lokalny Animator Sportu” składać się będzie z części wypłacanej przez wnioskodawcę w ramach dotacji MSiT oraz z części wypłacanej przez właściwą jst w zakresie finansowym (co najmniej 1200 zł brutto miesięcznie wypłaconych ze środków jst), jak i realizacyjnym (minimum 50 godzin wymaganego miesięcznego pracy animatora opłaconych ze środków jst), przy założeniu, że realizując program animator przepracuje łącznie minimum 100 godzin. Animator realizując program nie może jednocześnie rozliczać godzin finansowanych w ramach innych projektów/programów Ministerstwa (tzw. podwójne finansowanie);

 

Termin składania wniosków określono do 19 grudnia br., a ich rozpatrzenia do 4 stycznia 2023 r.

Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony na formularzach zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa https://www.gov.pl/web/sport i następnie wysłany (lub złożony w siedzibie Ministerstwa) na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14 z dopiskiem na kopercie Program Lokalny Animator Sportunabór na 2023 r.

 Więcej informacji o wymaganiach dla animatorów, warunkach udzielenia dofinansowania oraz kryteriach ocen wniosków, a także wzory wniosku i załączników znajdą Państwo na stronie:

https://www.gov.pl/web/sport/minister-sportu-i-turystyki-oglasza-nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2023-r-programu-lokalny-animator-sportu