fundacja orlen

Od 1.06.2022 r. do 1.08.2022 r. organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe z całej Polski mogą składać wnioski o dofinansowanie pomysłów na działania w swoich małych ojczyznach. Budżet programu to 2 miliony złotych.

Wnioskodawcy – podmiot składający Wniosek w Programie, który spełnia warunek określony w § 3 ust. 7 i 8 Regulaminu naboru oraz jest:

  • organizacją pozarządową lub oddziałem terenowym organizacji pozarządowej posiadającymi osobowość prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (z wyłączeniem spółek prawa handlowego) tj. fundacją, stowarzyszeniem, uczniowskim klubem sportowym, stowarzyszeniem kultury fizycznej, organizacją społeczno-zawodową rolników;
  • niebędącą organizacją pozarządową: jednostką samorządu terytorialnego lub jej jednostką organizacyjną, szkołą publiczną, przedszkolem publicznym;
  • kościelną jednostką organizacyjną prowadzącą działalność pożytku publicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 

Wnioskodawcą może być podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli jest jednocześnie wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego.

W ramach konkursu jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek.

Wnioski składać można wyłącznie poprzez generator wniosków.

Granty mogą zostać przeznaczone wyłącznie na Projekty w obszarze:

a) upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji;

b) działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia;

c) przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu;

d) podwyższenia poziomu bezpieczeństwa publicznego;

e) zachowania dziedzictwa historycznego oraz rozwoju edukacji, kultury i sztuki;

f) poprawy stanu środowiska naturalnego oraz ochrona zwierząt;

g) podnoszenie świadomości na temat ekologii i zrównoważonego rozwoju

 

Granty będą przydzielane w przedziale do 5 tys. zł do 20 tys. zł.

Projekt, który został zaakceptowany do dofinansowania można zrealizować w terminie od 3 października 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

Punkty będą nadawane przez członków Komisji Programowej wg poniższych kryteriów:

a) potrzeba realizacji Projektu dla określonej społeczności lokalnej (od 0 do 25 punktów);

b) jakość koncepcji (formy realizacji, harmonogram, kosztorys, zarządzanie Projektem) (od 0 do 25 punktów);

c) zaangażowanie lokalnej społeczności (od 0 do 20 punktów);

d) atrakcyjność oraz innowacyjność działań w odniesieniu do grupy odbiorców (od 0 do 20 punktów);

e) działania proekologiczne opierające się m.in. o poniższe zagadnienia:

  • ochrona środowiska
  • surowce wtórne i/lub surowce naturalne
  • zagospodarowanie przestrzenne
  • ochrona i wsparcie zwierząt
  • odnawialne źródła energii
  • zwiększenie świadomości o ekologii w społeczeństwie (od 0 do 10 punktów);

Wkład własny nie jest kryterium podlegającym ocenie. Nie jest on również dodatkowo punktowany.

Dalsze informacje dostępne na stronie organizatora konkursu:

https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/Moje-miejsce-na-ziemi.aspx

 

FAQ – Najczęściej zadawane pytania – Moje miejsce na Ziemi 2022

Regulamin programu Moje Miejsce na Ziemi 2022