Informujemy o uruchomieniu naboru wniosków na dofinansowane szkolenia sportowego dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Środki przeznaczone są dla szkół, centrów sportu i rekreacji oraz obiektów sportowych, których organem prowadzącym są jednostki samorządu terytorialnego.

 1. RODZAJE ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI:

Szkoleniu młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego, w następujących sportach:

 1. badmintonie;
 2. hokeju na lodzie;
 3. kolarstwie
 4. koszykówce;
 5. lekkiej atletyce;
 6. łyżwiarstwie figurowym;
 7. łyżwiarstwie szybkim;
 8. piłce ręcznej;
 9. piłce siatkowej;
 10. tenisie stołowym;
 11. rugby.

2.PODMIOTY UPRAWNIONE DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA:

Wnioski na realizację zadań objętych Programem mogą składać:

1) polskie związki sportowe (zwane dalej „pzs”);

2) stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym działające w zakresie kultury fizycznej ukierunkowane na szkolenie młodzieży w danym sporcie, zwane dalej „stowarzyszeniami”

3) państwowe instytuty badawcze posiadające zasoby i możliwości kadrowe, organizacyjne oraz infrastrukturalne do stworzenia kompleksowych rozwiązań służących rozwojowi poszczególnych sportów

 1. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski można składać w trybie ciągłym do 31 maja 2023 r. Będą one rozpatrywane nie później niż w ciągu 30 dni roboczych od daty wpływu.

Wniosek należy złożyć w formie papierowej oraz elektronicznej (do Departamentu Sportu Wyczynowego, zwanego dalej „DSW”, na adres dsw@msit.gov.pl) wraz z wymaganymi załącznikami.

 1. WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

Minister, na podstawie sporządzonej po przeanalizowaniu przesłanych wniosków opinii Komisji, określi wysokość dofinansowania dla poszczególnych podmiotów. Wysokość dofinansowania dla pojedynczego podmiotu jest nie mniejsza niż 50 000,00 złotych i nie

większa niż 14 000 000,00 złotych.

 1. WKŁAD WŁASNY:

Składane wnioski muszą przewidywać w realizacji planowanego działania udział środków własnych i środków pochodzących z innych źródeł w wysokości co najmniej 5% wnioskowanej dotacji, przy czym środki pochodzące z budżetu jednostek samorządu terytorialnego w realizację zadania, nie mogą być mniejsze niż 2% wnioskowanej dotacji. Wkład własny nie może być finansowany ze środków przekazanych przez Ministra w ramach innych zadań.

 1. PRZEZNACZENIE DOFINANSOWANIA:

Program ustala zakres przeznaczenia dofinansowania, wynikający z Katalogu kosztów, stanowiącego załącznik do Programu. Środki można przeznaczyć na koszty bezpośrednie związane ze szkoleniem i wspomaganiem młodzieży, jak również koszty pośrednie (np. wynajem, zakup sprzętu czy też koszty transportu). Wysokość kosztów pośrednich nie może przekroczyć 10% kosztów bezpośrednich przyznanego dofinansowania.

Więcej informacji o programie tutaj