Minister Sportu i Turystyki ogłasza program Tenisowa Polska – Program budowy infrastruktury tenisowej – Edycja pilotażowa 2022.

Dofinansowaniem w ramach Programu, mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury tenisowej w 3 wariantach realizacyjnych i maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowanych:

  1. budowa kortu tenisowego o nawierzchni twardej – dofinansowanie nie więcej niż 200 tys. zł;
  2. budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego kortu– dofinansowanie nie więcej niż 400 tys. zł;
  3. budowa kortu tenisowego o nawierzchni twardej wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji – dofinansowanie nie więcej niż 600 tys. zł;.

Jeden wnioskodawca może wnioskować o dofinansowanie budowy maksymalnie 2 nowych kortów i jednego zadaszenia kortu w danej edycji programu.

Wnioskodawca zobowiązany będzie uzyskać dla realizowanego zadania inwestycyjnego opinię Polskiego Związku Tenisowego w przedmiocie zasadność realizacji zadania inwestycyjnego i jego znaczenia dla procesu szkolenia młodzieży.

Jednym z dokumentów, który należy dołączyć do wniosku jest dokument potwierdzający przygotowanie zadania inwestycyjnego do realizacji, tj. min. decyzja o pozwoleniu na budowę, jeżeli jej uzyskanie jest wymagane odrębnymi przepisami dla zakresu zadania inwestycyjnego objętego wnioskiem inwestycyjnym lub zgłoszenie budowy we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej przy czym przedmiotowe dokumenty muszą być uzyskane przed upływem terminu składania wniosków o dofinansowanie oraz pozostawać w obiegu prawnym przez cały okres inwestycji.

 O dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu ubiegać mogą się następujące podmioty:

  1. jednostki sektora finansów publicznych, określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej lub wykonujące zadania z zakresu kultury fizycznej;
  2. stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty posiadające osobowość prawną, powstałe najpóźniej w dniu 31 grudnia 2019 r. (w szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister może wyrazić zgodę na odstąpienie od tego wymogu), prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej;
  3. spółki prawa handlowego, posiadające osobowość prawną, utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wniosek inwestycyjny należy złożyć w okresie od 1 do 15 kwietnia 2022 r. (dla wniosków przesyłanych pocztą, decyduje data stempla pocztowego) za pośrednictwem systemu AMODIT – https://wnioski.msit.gov.pl/

Dalsze informacje, w tym treść Regulaminu naboru znajdują pod linkiem:  https://www.gov.pl/web/sport/tenisowa-polska–edycja-pilotazowa-2022