aktywnosc lokalna

Fundacja Znajdź Pomoc prowadzi rekrutację do Programu Aktywności Lokalnej dla trzech społeczności: mieszkańców Katowic Centrum, Chorzowa Centrum i Sosnowca Centrum.

W ramach projektu planowane są następujące działania:
• Panel społeczny, realizowany w formie treningów kompetencji miękkich oraz poprzez warsztaty;
• Panel integracyjny;
• Panel zdrowotny;
• Panel zawodowo-edukacyjny.
Grupą docelową są osoby w wieku powyżej 16 lat, zamieszkałe w Sosnowcu, w dzielnicy Centrum, które spełniają przynajmniej jedno z poniższych kryterium:
a) orzeczenie niepełnosprawności;
b) przypisanie do III profilu pomocy (osoby najbardziej oddalone od rynku pracy, wymagające największego wsparcia w szukaniu zatrudnienia),
c) niesamodzielność z uwagi na stan zdrowia/niepełnosprawności (wymaga stałej opieki bądź pomocy innych osób),
d) korzystanie z PO PŻ (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020),
e) zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym lub przynależność do otoczenia tych osób w zakresie niezbędnym do wsparcia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zainteresowane osoby zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego: https://tiny.pl/7rrhl

Plakat projekt slaski.original