schody, żarówka

Od 1 lutego można składać wnioski o dofinansowanie z programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 – Edycja 2023.

 • Termin składania ofert: od 1 lutego 2023 r. do 22 lutego 2023 r.
 • Wartość dotacji wynosi od 25 000 zł do 250 000 zł.
 • wsparcie w ramach Programu ma charakter zaliczkowy,
 • realizacja zadań może rozpocząć się najwcześniej 1 kwietnia 2023 r., a zakończyć najpóźniej 31 grudnia 2023 r.
 • Podmioty składające ofertę współfinansowaną w ramach Programu są zobowiązane do przedstawienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% wartości dotacji. Za wkład własny uznaje się wkład finansowy lub wkład osobowy (niefinansowy).

4 priorytety Programu:

 • Aktywność społeczna obejmuje działania mające na celu zwiększenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, wspieranie niesamodzielnych osób starszych i ich otoczenia w miejscu zamieszkania, rozwijanie wolontariatu osób starszych w środowisku lokalnym oraz zwiększenie zaangażowania osób starszych w obszarze rynku pracy.
 • Partycypacja społeczna przyczynia się do wzmocnienie samoorganizacji środowiska osób starszych oraz zwiększenia wpływu osób starszych na decyzje dotyczące warunków życia obywateli.
 • Włączenie cyfrowe obejmujące działania na rzecz zwiększania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez osoby starsze, a także upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych.
 • Przygotowanie do starości realizowane poprzez wzmacnianie trwałych relacji międzypokoleniowych, kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych oraz zwiększanie bezpieczeństwa seniorów.

Podmiotami uprawnionymi do korzystania z dotacji są:

 1. organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, m.in. stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe) oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe;
 2. podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym:
  1. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  2. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  3. koła gospodyń wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
  4. spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2085, z późn. zm.) w zakresie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych,
  5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników .

W dniach 2, 9 i 15 lutego zaplanowano spotkania informacyjne dotyczące bieżącej edycji, które przeznaczone są dla organizacji, zamierzających ubiegać się o środki w ramach tegorocznego naboru. Spotkania odbędą się w formule online za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Zgłoszenia można przesyłać na adres mailowy: aktywni@mrips.gov.pl

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w terminie od 1 do 22 lutego 2023 r. pod numerem telefonu 538 117 262,  od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 13:00.

Regulamin oraz ogłoszenie o konkursie dostępne jest pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-Aktywni-2023

Informacja o naborze dostępna jest pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/rusza-nowa-edycja-programu-aktywni

Integralną część ogłoszenia stanowi program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 (zwany dalej Programem) będący załącznikiem do uchwały nr 167 Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2020 r., Regulamin otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych “Aktywni+” na lata 20212025 Edycja 2023 (zwany dalej Regulaminem) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953 i 2506).