Od 13 maja (do 03 czerwca br.) rozpoczyna się nabór wniosków w programie „Aktywni+”.

Program ma za zadanie przyczynić się do wzrostu zaangażowania osób starszych w kontakty społeczne przez wzbogacenie oferty zagospodarowania ich czasu wolnego, zwiększanie zaangażowania osób starszych w procesy partycypacyjne zachodzące w życiu publicznym, podnoszenie kompetencji cyfrowych seniorów i kształtowanie postaw sprzyjających wykorzystywaniu nowych technologii w życiu codziennym, oraz budowanie pozytywnego wizerunku starości i starzenia się, a także rozwijanie kompetencji społecznych (wiedzy, umiejętności, postaw) wobec starości u osób w każdym wieku”.

  • Zadania, które otrzymają dofinansowanie powinny być zrealizowane od 1 maja do 31 grudnia 2024 r.
  • Zgodnie z regulaminem dofinansowanie udzielane będzie w czterech obszarach działalności: aktywność społeczna osób starszych, partycypacja społeczna, włączenie cyfrowe oraz przygotowanie do starości m.in. poprzez wzmacnianie więzi międzypokoleniowych.
  • O środki mogą wnioskować organizacje pozarządowe, w tym stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz koła gospodyń wiejskich.
  • Wnioskodawcy mogą ubiegać się o wsparcie w wysokości od 25 tys. do 250 tys. zł.
  • Wnioskodawcy zapewnić 10 proc. wkładu własnego.
  • Wnioski składane są w generatorze wniosków: https://das.mrips.gov.pl/

Regulamin naboru:

https://samorzad.pap.pl/sites/default/files/2024-05/Regulamin_Aktywni%2B__Edycja_2024.pdf