Do 18 października przyjmowane są wnioski na realizację Programu „Absolwent”.  Do wzięcia udziału zaproszone są organizacje pozarządowe i uczelnie.

Celem programu ,,ABSOLWENT” jest wsparcie osób niepełnosprawnych, posiadających wykształcenie wyższe lub realizujących ostatni lub przedostatni semestr nauki w szkole wyższej, w zaplanowaniu i wdrożeniu indywidualnej ścieżki kariery zawodowej oraz pomoc w rozwoju umiejętności i w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w ramach konkursu są:

  1. szkoły wyższe – publiczne lub niepubliczne szkoły wyższe utworzone zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce a także szkoły wyższe i wyższe seminaria duchowne prowadzone przez Kościół Katolicki lub inne kościoły i związki wyznaniowe;
  2. organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

które podejmą współpracę z pracodawcami oraz WUP i/lub PUP oraz PCPR, i korzystają lub będą korzystać z istniejących w tych instytucjach instrumentów i narzędzi wsparcia służących aktywizacji zawodowej studentów i/lub absolwentów.

Obszary wsparcia

W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty dotyczące następujących obszarów wsparcia:

  • obszar A – zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej;
  • obszar B – podnoszenie kwalifikacji zawodowych:
  1. zadanie 1 – zdobycie uprawnień zawodowych,
  2. zadanie 2 – ukończenie kursów i szkoleń zawodowych i specjalizacyjnych,
  3. zadanie 3 – odbycie stażu aktywizacyjnego;
  • obszar C – wsparcie zatrudnienia i samozatrudnienia.

Należy pamiętać, że realizacja obszaru A (zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej) jest obligatoryjna.

Terminy i okresy finansowania

Konkurs dotyczy projektów realizowanych od dnia 1 października 2022 roku do dnia 30 września 2024 roku. Za kwalifikowalne uznaje się koszty poniesione od daty rozpoczęcia realizacji projektu (z tym, że nie wcześniej niż od dnia 1 października 2022 roku) do dnia zakończenia realizacji projektu (z tym, że nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 roku).  Zaplanowano 2 okresy finansowania projektów:

  • pierwszy okres – od dnia 1 października 2022 do dnia 30 września 2023 roku,
  • drugi okres – od dnia 1 października 2023 roku do dnia 30 września 2024 roku (tryb pozakonkursowy).

https://www.pfron.org.pl/komunikaty-z-regionu/szczegoly-komunikatu/news/program-absolwent-ostatnie-dni-na-zlozenie-wniosku/