logo3s

 

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty nabór na Partnera do wspólnej realizacji projektu współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII: Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.1 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT.

Prezydent  zaprasza do udziału w otwartym naborze na Partnera spoza sektora finansów publicznych, prowadzonym zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146). Nabór partnera do projektu będzie odbywać się w drodze otwartego konkursu w terminie 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na partnera do projektu w ramach Działania 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałania 8.1.1 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT w ramach RPO WSL 2014-2020” osobiście lub drogą pocztową w terminie do dnia 05 maja 2016 roku na adres:

Urząd Miejski w Sosnowcu, Wydział Polityki Społecznej,

ul. 3 Maja 33, 41-200 Sosnowiec.

Godziny urzędowania:

poniedziałek od 7.30-18.00,

wtorek-czwartek od 7.30-15.30,

piątek od 7.30-13.00.

Decyduje data wpływu do kancelarii WPS.

regulaminu konkursu na stronie BIP Urzędu:

http://www.bip.um.sosnowiec.pl/Article/get/id,523939.html