Pusta ławka

Do 5 lutego podmioty świadczące usługi dla osób bezdomnych, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, czyli organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 tej ustawy, prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej będą mogły składać wnioski w ramach Programu “Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”.
Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50 tys. zł., maksymalna – nawet 300 tys. zł.

Program składa się z czterech części (modułów):

• Moduł I: Profilaktyka – Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych.
• Moduł II: Wsparcie osób w kryzysie bezdomności – Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych.
• Moduł III: Infrastruktura – Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.
• Moduł IV: Innowacyjność – Inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.
Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 5 lutego 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30 marca 2021.
Treść Programu oraz pozostałe informacje znajdują się pod linkiem:
https://www.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/rodzina/