logo rops

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkursy w dziedzinie przeciwdziałania problemom alkoholowym oraz narkomanii. Do udziału w konkursie uprawnione są podmioty określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) prowadzące działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na obszarze województwa śląskiego. Budżet konkursu na przeciwdziałanie problemom alkoholowym wynosi 150 tys. zł. Wsparcie można pozyskać m.in. na reintegrację społeczną osób uzależnionych, współpracę podmiotów działających na rzecz osób i rodzin z problemem alkoholowym, w tym w szczególności organizacji samopomocowych, wspieranie osób i rodzin z problemem alkoholowym, w tym doświadczających przemocy, realizację programów z zakresu socjoterapii dla dzieci i młodzieży oraz rekomendowanych programów profilaktyki problemów alkoholowych.

Z kolei na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii Zarząd Województwa Śląskiego przeznaczył 130 tys. zł. Dotacje w tym konkursie przeznaczone są m.in. na realizację programów profilaktyki problemów narkomanii, adresowanych do środowisk zagrożonych narkomanią oraz eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi, wsparcie rodzin osób zagrożonych lub dotkniętych problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych, realizację programów wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, w tym m.in. służących rehabilitacji oraz reintegracji tych osób.

Konkurs – przeciwdziałanie narkomanii (strona ROPS)

Konkurs – przeciwdziałanie problemom alkoholowym (strona ROPS)