PFRON

PFRON w dniu 5 listopada br. ogłosił otwarcie naboru – od 8 listopada br. – w ramach konkursu „Sięgamy po sukces”.

W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych dotyczące:

1) kierunku pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”;

2) kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”;

3) kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”;

4) kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”;

5) kierunku pomocy 5 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”;

6) kierunku pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób  niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w ramach konkursu są podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 oraz w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej „organizacjami pozarządowymi” – z zastrzeżeniem postanowień ust. 2-3.

Wnioski o zlecenie realizacji zadań mogą być składane od dnia 8 listopada 2021 roku do dnia 7 grudnia 2021 roku, z zastrzeżeniem, iż zatwierdzenie wniosku, o którym mowa w ust. 3, musi zostać dokonane najpóźniej do dnia 7 grudnia 2021 roku do godziny 1200. Po upływie tego terminu możliwość edycji wniosku w Generatorze Wniosków zostanie zablokowana.

Dalsze informacje dostępne są pod linkiem:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-konkursu-nr-12021-pn-siegamy-po-sukces/