Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do składania wniosków w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Ø  Wnioski o zlecenie realizacji zadań mogą być składane od dnia 15 listopada 2022 roku, od godziny 12:00, do dnia 15 grudnia 2022 roku, do godziny 12.00 Po upływie tego terminu możliwość edycji wniosku w Generatorze Wniosków zostanie zablokowana.

Ø  Uprawniony podmiot może złożyć w ramach konkursu trzy wnioski, z tym że nie więcej niż dwa wnioski w danym kierunku pomocy. W jednym wniosku może być zgłoszony jeden projekt. Złożenie wniosku wspólnego powoduje zmniejszenie limitu wniosków dla każdego z Wnioskodawców, który zostanie wskazany we wniosku wspólnym.

Ø  Konkurs obejmuje projekty z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych dotyczące:

 • kierunku pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”;
 • kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”;
 • kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”;
 • kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”;
 • kierunku pomocy 5 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”;
 • kierunku pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”.

Ø  Organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres:

 • co najmniej 12 miesięcy, ale krócej niż przez okres 24 miesięcy (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu) mogą ubiegać się w ramach konkursu o przyznanie dofinansowania do maksymalnej wysokości 100.000 zł na jeden projekt. W przypadku projektów w kierunku pomocy 3 maksymalna kwota dofinansowania wynosi 50.000 zł. Limity te nie mają zastosowania we wnioskach wspólnych;
 • co najmniej 24 miesięcy, które dotychczas nie realizowały umów, w ramach konkursów ogłaszanych przez PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji, mogą ubiegać się w ramach konkursu o przyznanie dofinansowania do maksymalnej wysokości 500.000 zł. Limit odnosi się do sumy kwot we wszystkich wnioskach złożonych przez Wnioskodawcę w konkursie.

Ø  Konkurs dotyczy projektów realizowanych od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 marca 2024 roku. Za kwalifikowalne uznaje się koszty poniesione od daty rozpoczęcia realizacji projektu do daty zakończenia realizacji projektu.

W ramach konkursu mogą zostać zgłoszone również projekty wieloletnie. Wnioskodawca może ubiegać się o zawarcie umowy wieloletniej wyłącznie w przypadku:

 • kierunku pomocy 1;
 • typu projektu „prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)” – kierunek pomocy 2;
 • typu projektu „treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny” – kierunek pomocy 2;
 • kierunku pomocy 4;
 • typu projektu „zakup, szkolenie i utrzymanie psów asystujących w trakcie szkolenia” – kierunek pomocy 5.

Ø  Minimalna procentowa wysokość wkładu własnego (w projektach wieloletnich – w każdym okresie realizacji), wynosi:

 • w kierunku pomocy 1 oraz kierunku pomocy 3 – 10% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu;
 • w kierunku pomocy 2 – 1% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu;
 • w kierunku pomocy 4 oraz kierunku pomocy 5 – 20% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu;
 • w kierunku pomocy 6 – 40% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu.

We wszystkich kierunkach pomocy, z wyłączeniem kierunku pomocy 2, łączna wysokość wkładu niefinansowego (osobowego lub rzeczowego) nie może przekroczyć 60% wymaganego minimum wkładu własnego.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-konkursu-nr-12022-pn-dzialamy-razem/