mpips

Minister Pracy i Polityki Społecznej, jako beneficjent realizujący projekt pozakonkursowy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza otwarty nabór partnerów w celu wspólnej realizacji projektu pn. System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej. Projekt, którego beneficjentem jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, będzie wdrażany w Partnerstwie w latach 2015-2020, a jego szacunkowa wartość wynosi: 4200000 zł. Liderem projektu będzie Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (DPP MPiPS). Jednocześnie DPP MPiPS, pełniący funkcję Krajowego Sekretariatu Ekonomii Społecznej, będzie odgrywać kluczową rolę w zakresie nadzoru merytorycznego nad projektem oraz wyznaczania kierunków działań. Oferty można składać do 6 września 2015 r.

Celem Partnerstwabędzie wspólna realizacja projektu zmierzającego do stworzenia partycypacyjnego systemu zarządzania politykami publicznymi w obszarze ekonomii społecznej, w szczególności zgodnie z zapisami Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES).

W projekcie przewidziano do realizacji następujące działania:

 1. Stworzenie partycypacyjnego międzysektorowego forum przy ministrze właściwym ds. zabezpieczenia społecznego, zainicjowane przez Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej jako przestrzeni dla ogólnopolskiej współpracy międzysektorowej, posiadającego w szczególności funkcje: opiniodawcze, doradcze, analityczne odnośnie do realizowanych działań (w tym komplementarności działań na poziomie krajowym oraz regionalnym). Forum będzie także sprawować funkcje inicjowania i rekomendowania nowych działań, wymiany doświadczeń i informacji, uczestniczenia w procesach decyzyjnych w ramach polityki publicznej w sferze ekonomii społecznej, współpracy z Komitetem Akredytacyjnym oraz innymi instytucjami, odpowiedzialnymi za inicjowanie i wdrażanie polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej.
 2. Stworzenie partycypacyjnego mechanizmu oceny istniejących oraz wypracowywania propozycji nowych form i instrumentów wsparcia ekonomii społecznej, w szczególności w następujących obszarach tematycznych:
  1. strategicznych i programowych – w tym opracowanie narzędzia umożliwiającego tworzenie programów ekonomii społecznej na poziomie regionalnym i lokalnym oraz doradztwo dla regionów w tym zakresie; dokonywanie przeglądów realizacji polityk publicznych w zakresie ekonomii społecznej, stanu realizacji zapisów strategii i programów rozwoju oraz wydawanie opinii o koniecznych modyfikacjach strategii lub programów rozwoju w odniesieniu do ekonomii społecznej;
  2. prawnych – w tym partycypacja w procesach legislacyjnych prowadząca do inwentaryzacji prawa w obszarze ekonomii społecznej (udział interesariuszy oraz ekspertów w monitoringu procesów legislacyjnych, obejmującym w szczególności ustawodawstwo w obszarze spraw społecznych, rynku pracy, zatrudnienia socjalnego, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, zamówień publicznych, przedsiębiorczości itd.);
  3. finansowych – w tym wypracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowej oferty wsparcia zwrotnego na rzecz rozwoju podmiotów ekonomii społecznej;
  4. edukacyjnych – w tym przygotowanie programu upowszechniania przedsiębiorczości społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności spółdzielczości uczniowskiej;
  5. monitorowania i ewaluacji – inicjowanie badań w zakresie ekonomii społecznej, opiniowanie corocznych raportów z realizacji KPRES i stanu ekonomii społecznej w Polsce, rozwijanie i upowszechnianie metodologii badań dotyczących sektora ekonomii społecznej, przygotowanie do wdrożenia stałych mechanizmów mierzenia oddziaływania społecznego podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych i poziomu kapitału społeczno-ekonomicznego w ekonomii społecznej, opracowanie koncepcji systemowego wykorzystania i włączania metod i narzędzi mierzenia społecznej wartości dodanej w ramach polityk publicznych, indeksacja jakości polityk publicznych z wykorzystaniem narzędzia badania społecznej wartości dodanej;
  6. współpracy z regionalnymi koordynatorami wsparcia ekonomii społecznej, w tym zaangażowanie przedstawicieli samorządów wojewódzkich w działania we wskazanych powyżej obszarach tematycznych.
 3. Stworzenie mechanizmu koordynacji działań w obszarze ekonomii społecznej na poziomie centralnym, finansowanych zarówno ze środków europejskich, jak i budżetu państwa, m. in. poprzez określenie funkcji Krajowego Sekretariatu Ekonomii Społecznej w ramach struktury organizacyjnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz piecza nad realizacją regionalnych programów rozwoju ekonomii społecznej. Sekretariat będzie stworzony w ramach projektu, a odpowiedzialny będzie m.in. za: obsługę organizacyjno-biurową partycypacyjnego międzysektorowego forum, o którym mowa w zadaniu 1, poprzez realizację decyzji i wniosków Komitetu oraz zadań związanych m.in. z działaniami akredytacyjnymi, innowacyjnymi oraz zbieranie i udostępnianie, w tym przygotowanie raportów, inicjowanie debaty publicznej na temat miejsca i roli ekonomii społecznej w politykach publicznych.
 4. Zarządzanie(zarządzanie projektem w oparciu o sprawdzone standardy zarządzania projektami, obsługa finansowa projektu, w tym m.in. przygotowywanie zbiorczych wniosków o płatność). Lider zastrzega sobie udział w zadaniach realizowanych przez Partnera, m. in. poprzez uczestniczenie w procesach decyzyjnych dotyczących kierunków prac koncepcyjnych i merytorycznych, udział w spotkaniach wewnętrznych Partnera itp., udział w konsultowaniu roboczych wersji dokumentów przygotowywanych przez Partnera. Oferent powinien w ofercie określić proponowany podział zadań pomiędzy Liderai Partnera. Ostateczny podział zadań będzie przedmiotem dwustronnych ustaleń.

Obligatoryjne wymagania w stosunku do Partnera:

 1. Zgodność działalności statutowej potencjalnego partnera z celami partnerstwa.
 2. Doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów w zakresie ekonomii społecznej, w rozumieniu zapisów KPRES, w tym w co najmniej dwóch z następujących obszarów tematycznych: a) strategicznym i programowym; b) prawnym; c) finansowych; d) edukacyjnym; e) monitorowania i ewaluacji; f) współpracy z regionalnymi koordynatorami wsparcia ekonomii społecznej.
 3. Partner powinien mieć udokumentowane co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zakresie:
  1. prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze ekonomii społecznej o wymiarze systemowym;
  2. prowadzenia działań edukacyjnych w obszarze ekonomii społecznej
  3. działań wspierających budowanie i wdrażanie regionalnych i lokalnych strategii rozwoju społeczno-gospodarczego;
  4. świadczenia pomocy doradczej i szkoleniowej dla urzędów administracji publicznej;
  5. Posiadanie zasobów niezbędnych do realizacji projektu (kadry, sprzęt techniczny, infrastruktura, potencjał finansowy).
  6. Uczestnictwo Partnera w realizacji projektu na każdym jego etapie, w tym wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie, wspólne zarządzanie projektem (przy czym Partner może uczestniczyć w realizacji wszystkich, lub tylko wybranych zadań w projekcie).
  7. Dyspozycyjność zespołu projektowego Partnera na terenie Warszawy przez pełen okres przygotowania i realizacji projektu, a także w przypadku konieczności prowadzenia prac związanych z rozliczaniem projektu po okresie jego realizacji.

Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

 1. Dane potencjalnego Partnera, w tym w szczególności pełna nazwa instytucji, adres siedziby i dane teleadresowe, osoby uprawnione do reprezentowania instytucji.
 2. Opis posiadanego doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze, w tym okres realizacji, zakres odpowiedzialności i opis realizowanych zadań.
 3. Propozycje dotyczące wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie – merytoryczne i związane z zarządzaniem, organizacyjne, techniczne) wraz ze szczegółowym opisem sposobu realizacji proponowanych działań w ramach projektu.
 4. Deklarację współpracy z Beneficjentem przy przygotowaniu projektu oraz jego rozliczaniu (stanowiącą odrębne oświadczenie).

Wraz z ofertą należy przedłożyć:

 1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
 2. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego).
 3. Aktualny statut podmiotu.
 4. Sprawozdanie merytoryczno-finansowe za ostatni rok (sprawozdanie merytoryczno-finansowe nie dotyczy podmiotów z sektora finansów publicznych).
 5. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych, ani wobec innych podmiotów.
 6. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i przygotowanie fachowe osób odpowiedzialnych za realizację działań projektowych (w podziale na zadania zarządcze i merytoryczne).
 7. Inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu.

Przy wyborze partnera oceniana będzie w szczególności:

 1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa.
 2. Doświadczenie w realizacji projektów w zakresie ekonomii społecznej.
 3. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby).
 4. Koncepcja sposobu realizacji działań w ramach projektu.
 5. Deklarowany zakres współpracy w trakcie przygotowania projektu.

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

 1. Wyboru tylko jednego partnera do wspólnej realizacji projektu.
 2. Wnioskowania o dodatkowe wyjaśnienia/uszczegółowienie przesłanych ofert w trybie roboczym (drogą elektroniczną).
 3. Negocjowania warunków realizacji zadania.
 4. Unieważnienia naboru – z podaniem przyczyny.

Zastrzega się, że pierwszy rok realizacji projektu, tj. 2015, może mieć charakter refundacyjny – refundacja kosztów poniesionych przez partnera może nastąpić w roku 2016.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną (bez załączników) na adres: malgorzata.saracyn@mpips.gov.pl oraz pocztą tradycyjną z podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania instytucji na adres: Departament Pożytku Publicznego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa (z dopiskiem Partnerstwo – Projekt koordynacyjny ES), w terminie do 6 września 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego). Wyniki naboru partnerów zostaną opublikowane na stronie www.pozytek.gov.plw terminie do 14 dni od zakończenia naboru.