shutterstock 74069050

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty nabór na Partnera spośród organizacji pozarządowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. z dnia 1 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 239) w celu realizacji zadania pn. „Utworzenie i prowadzenie Podmiotu Ekonomii Społecznej w formie spółdzielni socjalnej”.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Otwarty nabór Partnerów w celu realizacji zadania pn. „Utworzenie i prowadzenie Podmiotu Ekonomii Społecznej w formie spółdzielni socjalnej” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 września 2016 roku do godz. 9.00 w:

Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu ul. 3 Maja 33, 41-200 Sosnowiec.

Godziny urzędowania:

poniedziałek od 7.30-18.00,

wtorek-czwartek od 7.30-15.30,

piątek od 7.30-13.00.

Regulaminu konkursu na stronie BIP Urzędu: http://bip.um.sosnowiec.pl/Article/get/id,525846.html