Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi informuje o otwartym konkursie ofert na realizację w 2015 r. zadań w dziedzinie zdrowia, zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Szczegóły w zakładce: Wsparcie finansowe/ Konkursy ofert.