u konkurs

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) mogą skladać oferty w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi do dnia 17 kwietnia 2015 r.

 

Ogłoszenie

Wzór oferty