Zarząd Województwa  Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania publiczne województwa śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowane w terminie od 07.03.2022 do 17.12.2022 roku. Wsparcie dotyczy zadań:

  1. Upowszechniania kultury fizycznej w terminie od 07.03.2022 roku do 17.12.2022 roku ( w tym Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików od 7.03.2022 roku do 14.06.2022) – Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające statutowo w obszarze kultury fizycznej prowadzące/koordynujące działania statutowe w danej dyscyplinie sportowej, obejmującej całe województwo.
  2.  Zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym  nad wodą realizowane w terminie od 07.03.2022 roku do 17.12.2022 roku – Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające statutowo w obszarze bezpieczeństwa publicznego  w szczególności  na obszarze województwa śląskiego, w tym:
  • organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm.),
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
    jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  • spółdzielnie socjalne,
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z 25 czerwca 2010 r. o  sporcie (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 1133 z późn.zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników

Wszystkie wersje oferty (wersja elektroniczna oraz wersja papierowa) należy złożyć w terminie do 14.01.2022 roku.

Szczegóły dotyczące rodzaju zajęć i działań dostępne są w ogłoszeniu o naborze  TUTAJ