Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w województwie śląskim w latach 2022-2024.

Termin składania ofert upływa 8 grudnia 2021 r.

 Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Zlecenie realizacji zadań publicznych w ramach niniejszego konkursu będzie miało formę wspierania wykonywania zadań publicznych.

W ramach konkursu wyłonione zostaną podmioty prowadzące sprofilowane regionalne placówki opiekuńczo – terapeutyczne dla łącznej liczby miejsc nie większej niż  101 w 2022 roku; 99 w 2023 roku oraz 97 w 2024 roku, w tym: w 2022 roku do 14 miejsc przeznaczonych w szczególności dla dzieci i młodzieży z problemem uzależnienia (behawioralnego lub od środków psychoaktywnych) lub używających środków psychoaktywnych i 87 miejsc przeznaczonych w szczególności dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i z innymi schorzeniami zdrowotnymi; w 2023 roku do 14 miejsc przeznaczonych w szczególności dla dzieci i młodzieży z problemem uzależnienia (behawioralnego lub od środków psychoaktywnych) lub używających środków psychoaktywnych i 85 miejsc przeznaczonych w szczególności dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i z innymi schorzeniami zdrowotnymi; w 2024 roku do 14 miejsc przeznaczonych w szczególności dla dzieci i młodzieży z problemem uzależnienia (behawioralnego lub od środków psychoaktywnych) lub używających środków psychoaktywnych i 83 miejsca przeznaczone w szczególności dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i z innymi schorzeniami zdrowotnymi.

Otwarty konkurs ofert  dotyczy zadania realizowanego od  1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Do złożenia oferty uprawnione są podmioty prowadzące działalność statutową w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej na obszarze województwa śląskiego (zgodnie z art. 190 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej):

  1. organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej;
  2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie wspierania rodziny
    i systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.

Szczegóły dostępne są pod linkiem:

https://www.slaskie.pl/content/konkurs-w-zakresie-zapewnienia-instytucjonalnej-pieczy-zastepczej