Ogłoszenie w sprawie obowiązku składania deklaracji dotyczącej źródła/źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: “kopciuchów”.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków będzie tworzyła rejestr wszystkich źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, które w swojej mocy cieplnej nie przekraczają 1 MW – w związku z tym właściciela, który posiada w swojej altanie na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych (ROD) piec grzewczy, w tym również tzw. kozę, bojler gazowy/elektryczny będzie obowiązywało zgłoszenie źródła spalania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), niezależnie od formy prawnej użytkowania budynku.

Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła.

Deklarację należy złożyć:

  • dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.,
  • dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

  • drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie: zone.gunb.gov.pl
  • w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy / Miasta

Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości jak złożyć deklarację w formie elektronicznej należy skontaktować się z Wydziałem ds. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Adres kontaktowy:

info-ceeb@gunb.gov.pl

Załączniki:

  1. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków w pigułce
  2. Instrukcja składania deklaracji dotyczącej źródła/źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych w formie elektronicznej
  3. Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz A – budynki i lokale mieszkalne
  4. Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz A – przykład wypełnionej deklaracji
  5. Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne
  6. Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz B – przykład wypełnionej deklaracji