Prezydent Miasta Sosnowca zgodnie z Uchwałą Nr 862/LXIII/10 Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2010 r. oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536 ze zmianami) ogłasza  przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Programu Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej w mieście Sosnowiec na lata 2013- 2015”.
 


1.Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 24 stycznia 2013 r., a zakończenia na dzień 31 stycznia 2013 r.
2. Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne będą:
– na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sosnowiec
www.bip.um.sosnowiec.pl w zakładce Konsultacje społeczne,
– w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu, ul. 3 Maja 33, w Dziale ds. Obsługi Kancelaryjnej i Dokumentacji – pokój nr 115, parter (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30).
3. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie przekazania opinii i uwag na formularzu zgłoszenia określonym w załącznikunr 1 do Zarządzenia Nr 189 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 29 lutego 2012 r.
4. Uwagi i propozycje zmian należy składać do 31 stycznia 2013 r. na adres poczty elektronicznej
kancelaria@mopssosnowiec.pl lub osobiście w:
–   w Dziale ds. Obsługi Kancelaryjnej i Dokumentacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu, ul. 3 Maja 33,  pokój nr 115, parter (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30).
5. Wyniki konsultacji społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sosnowiec
www.bip.um.sosnowiec.pl w zakładce Konsultacje społeczne.
 
Pliki do pobrania:
· projekt uchwały w sprawie: uchwalenia „Programu Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej w mieście Sosnowiec na lata 2013- 2015”
· formularz zgłaszania opinii do projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Programu Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej w mieście Sosnowiec na lata 2013- 2015”

 
   

 ,